หมวดหมู่ : เยี่ยมโรงเรียน
หัวข้อ : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านใสกุน
โดย : boonphueak
อ่าน : 548
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ตรวจเยสี่ยมโรงเรียนบ้านใสกุน


วันนี้เวลา 08.00 น. (13 ธ.ค.61) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านใสกุน อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบายของสพฐ.และสพป.พัทลุง เขต 1 เช่น การศึกษาชั้นเรียน การจัดการขยะมูลฝอย ลานกีฬา เพื่อประชาชน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน เป็นต้น

โรงเรีนบ้านใสกุน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี ว่าที่ รต.ศรัณยู สุคนธมัท เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 14 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน นักการฯ 1 คน มีนักเรียน 157 คน 
โรงเรียนมีจุดเด่นคือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ำ ซึ่งมีนางยุพิน งาสา ตัวแทนมูลนิธิอุทกพัฒน์ส่วนของเยาวชนลุ่มน้ำทะเลน้อย เข้าไปให้ความรู้และเป็นโรงเรียนสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนนำร่องส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน และโรงเรียนรักษาศีลห้า และเป็นโรงเรียนประชารัฐ

.................................................
สมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว