หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการประชุมสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี พ.ศ.2561-2564
โดย : boonphueak
อ่าน : 488
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

โครงการประชุมสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี พ.ศ.2561-2564
..............................................................................................................

               สพป.พัทลุง เขต 1 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ฝากข้อคิดในการจัดทำแผนฯ ขอให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ 20 ปี และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ในหลวง รัชกาลที่ 10

              วันนี้เวลา 09.00 น. (4 ก.ย.61) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ณ โรงแรมศิวา รอยัล พัทลุง ทั้งนี้ เพื่อที่จะร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4 ปี พ.ศ.2562-2565 และโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ที่สอดคล้องกับนโยบาย  สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

             นายสุนาจ แก้วสุข ได้ฝากข้อคิดในการจัดทำร่างแผนการศึกษาฯครั้งนี้ว่า ให้ช่วยกันวิเคราะห์ความต้องการ ทบทวน ทิศทางการพัฒนาการศึกษา   และเสนอโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 (การศึกษา คือ ความมั่นคงของประเทศ) 

             โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย     ผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายโรงเรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน   ครูตามกลุ่มสาระ  ผอ.กลุ่ม/ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรของ สพป.พัทลุง เขต 1 รวมทั้งสิ้น 62 คน กำหนดประชุมสัมมนา ในวันที่ 4-5  ตุลาคม 2561  รวม  2  วัน