หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : พัทลุง เขต 1 พัฒนาบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่สพท.สุจริต
โดย : boonphueak
อ่าน : 403
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

พัทลุง เขต 1 พัฒนาบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่สพท.สุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้บุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสำธารณะ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเขตสุจริตอย่างบูรณาการ โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทในกระบวนการดำเนินงาน อย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสมอภาค และเป็นธรรม จนเป็นวิถีชีวิต มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงำนของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับสูง ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหำคมุ 2561 ณ หอประชุมคูหำสวรรค์ และ โรงแรมอลงกต รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวิทยากรบรรยาย จำนวน 2 ราย คือ นายสมใจ  คงเหลือ ครูโรงเรียนวัดบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง และ นายสำเนียง กุญชรินทร์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช