หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สพป.พัทลุง เขต 1 เตรียมพร้อมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคใต้
โดย : boonphueak
อ่าน : 3249
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

สพป.พัทลุง เขต 1  เตรียมพร้อมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคใต้
………………………………………………..

          เมื่อวานนี้เวลา 09.00 น. (15 ส.ค.61) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 โดยได้กำหนดให้เครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่ายดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 และจะไปแข่งระดับเขตพื้นที่การศึกษาระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ซึ่งในปีนี้กำหนดให้มีหน่วยแข่งขันทั้งหมด 11 หน่วยแข่งขัน ดังนี้
 1. หน่วยการแข่งขันเครือข่ายเมืองเก่าพัทลุง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายเมืองเก่าพัทลุง   และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
       ๒.  หน่วยการแข่งขันเครือข่ายเมืองสวรรค์ ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายเมืองสวรรค์
       ๓.  หน่วยการแข่งขันเครือข่ายเมืองทักษิณ ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายเมืองทักษิณ
       ๔.  หน่วยการแข่งขันเครือข่ายควนขนุน ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายควนขนุน
       ๕.  หน่วยการแข่งขันเครือข่ายจตุรมิตร ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายจตุรมิตร
       ๖.  หน่วยการแข่งขันเครือข่ายไตรภาคี ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายไตรภาคี
       ๗.  หน่วยการแข่งขันเครือข่ายศรีบรรพต ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศรีบรรพต
       ๘.  หน่วยการแข่งขันเครือข่ายป่าพะยอม ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายป่าพะยอมและโรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก
       ๙.  หน่วยการแข่งขันเครือข่ายศรีนครินทร์ ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายศรีนครินทร์
      ๑๐. หน่วยการแข่งขันเครือข่ายโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนเอกชน
      ๑๑. หน่วยการแข่งขันเครือข่ายโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลตำบลโคกชะงาย เทศบาลตำบล ลานข่อย  องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ และองค์การบริหารส่วน
 
สำหรับสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กำหนดแข่งขัน  ตามรายการแข่งขัน ดังนี้
 1. อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา    -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
 2. โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 3. โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,หุ่นยนต์ สพฐ.  --โรงยิมเนเซียม ๑๐๐๐ ที่นั่ง อบจ.พัทลุง    -นักบินน้อย สพฐ.
 4. โรงเรียนอนุบาลพัทลุง    - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  -กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม    -ศิลปะ  (ทัศนศิลป์), ศิลปะ (ดนตรี)  โรงเรียนพัทลุง     - ศิลปะ (นาฏศิลป์)
 7. โรงเรียนอนุบาลพัทลุง      -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 8. โรงเรียนอนุบาลควนขนุน  - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(งานอาชีพ)
 9. แข่งขันโรงเรียนบ้านระหว่างควน - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 10. โรงเรียนอนุบาลควนขนุน   - กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
 11. โรงเรียนวัดวิหารเบิก   - การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกอบด้วย
          - บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
          - บุคลากรจากสถานศึกษาเอกชน
          - บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          - บุคลากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
- สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษจังหวัดพัทลุง
-บุคลากรจากวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง
๔. หน่วยงานสนับสนุนสถานที่ในการแข่งขัน
          - องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง   
          - โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
          - โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
          - วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
 
กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ระดับประถมศึกษาและ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
 
ที่ สาระการเรียนรู้/กิจกรรม จำนวนรายการแข่งขัน รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑๒ ๑๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๑ ๑๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑๐
กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
-ศิลปะ-ทัศนศิลป์
-ศิลปะ-ดนตรี
-ศิลปะ-นาฎศิลป์
 

๒๖
 

๒๕
 
๑๕
๕๑
๑๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๑๒
กิจกรรมพัฒนาผู้ ๑๐
๑๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์)  
 
 
๑๒
๑๑ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
๑๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ๑๘
                       รวม ๑๑๐ ๙๙ ๒๐๙

 
สรุปกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
 
ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น ประเภท หมายเหตุ
๑.การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ทีม ๓ คน
๒.การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ปฐมวัย ทีม ๓ คน
 
 
กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๒๔
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒๑
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓๖
                       รวม ๑๕ ๘๔