หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ
โดย : boonphueak
อ่าน : 482
จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ประชุมปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ

วันนี้เวลา 09.00 น. (9 ก.ค.61) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามโครงการประชุมปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ
นายสุนาจ แก้วสุข กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งที่ สพฐ.1223/2560 ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในสถานศึกษาทุกสังกัด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปนั้น สพป.พัทลุง เขต 1 ได้พิจารณาเห็นว่า มีความจำเป็นต้องพัฒนาครูปฐมวัยของทุกโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่จะนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางอุฑา บัวทองเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวเพิ่มเติมวา การดำเนินงานมี 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 เป็นการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเรื่องกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน หลักงจากนั้นกิจกรรมที่ 2 จะเป็นการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ หลังจากนั้นก็จะเป็นการประชุมครูหัวหน้าสายชั้นปฐมวัยในการนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ต่อไป

สมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว 9 ก.ค.61