หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการ สะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2
โดย : boonphueak
อ่าน : 1079
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

                                                                                    อบรมสะเต็มศึกษารุ่นที่ 2


                 วันที่ 2  กรกฏาคม 2560 สพป.พัทลุง เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ดร.สาลินี จงใจสุรธรรม นางสมจิตร สลักศรี และนายสมคิด ขุนทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM education) ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแห่งศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยนายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด
                ดร.สาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแห่งศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 จาก 5 เครือข่าย 3 อำเภอ คือ อ.ศรีนครินทร์ อ.เมืองและอ.ศรีบรรพต ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแห่งศตวรรษที่ 21 โดยรุ่นที่ 1 โรงเรียนในอำเภอป่าพะยอม และอำเภอควนขนุน รวม 4 เครือข่าย ได้อบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560  ณ อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
              ดร.สาลินี กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้ตรวจสอบมโนทัศน์เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ได้เรียนรู้กิจกรรมศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง รถแข่งพลังลม ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมสะเต็ม และ Post-test หลังการอบรมพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจต่อการอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยหลังการอบรม จะมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และภายในเดือนสิงหาคม ผู้เข้าอบรมจะรายงานผลการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนต่อเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่นสะเต็มศึกษาต่อไป