หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 สู่การนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
โดย : boonphueak
อ่าน : 168
จันทร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ฝากเน้นย้ำให้คุณครูได้ใช้กิจกรรม Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักบันได 5 ขั้น ของการพัฒนาผู้เรียน Five steps for student development
…………………………………………………………………………………………………….
วันนี้เวลา 09.30 น. (10 มิ.ย.62) ที่ประชุมครูวิชาการ นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้พบปะครูวิชาการ ทั้ง 116 โรงเรียนตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 สู่การนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ณ ห้องประชุมอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น การสะท้อนผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ซึ่งกันและกันจากครูวิชาการ ทั้ง 4 กลุ่มสาระ ในการนี้ได้เน้นย้ำให้คุณครูใช้ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักบันได 5 ขั้น ของการพัฒนาผู้เรียน Five steps for student development คือ
๑. ขั้นการตั้งคำถาม (Learning to Question) ครูผู้สอนจะต้องฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด สังเกต ตั้งคำถาม และเกิดการเรียนรู้จากการตั้งคำถาม
๒. ขั้นการสืบค้นความรู้ (Learning to Search) ครูผู้สอนจะต้องฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูล จากแหล่งข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ 
๓. ขั้นการสร้างความรู้ (Learning to Construct) ครูผู้สอนต้องฝึกให้ผู้เรียนนำความรู้จากการศึกษาค้นคว้า การทดลอง มาใช้ในการถกแถลง แสดงความคิดเห็น อภิปรายความรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การสรุปและสร้างองค์ความรู้
๔. ขั้นการสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Learning to Communication) ฝึกให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพูด การอ่าน การเขียน หน้าชั้น
๕. ขั้นการบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to Serve) ครูผู้สอนต้องฝึกให้ผู้เรียนนำความรู้มาสู่การปฏิบัติ สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การทำประโยชน์ให้กับสังคม อันจะส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของผู้เรียนและการบริการสังคม

………………………………………………………………………………………………………………….
สมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
สรุป/รายงาน