หมวดหมู่ : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หัวข้อ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โดย : admin
อ่าน : 401
พุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ประกอบด้วยสาระสำคัญ  คือ  ส่วนที่ 1 บทนำ  นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  ส่วนที่  3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ