ชื่อ - นามสกุล :นายเจริญ ชูภักดี
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่อยู่ :
Telephone :084-407970
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน