ชื่อ - นามสกุล :นางขวัญนภา วรพรรณ์
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่อยู่ :
Telephone :0883953635
Email :funfunza66@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน