ชื่อ - นามสกุล :นางผกามาส กล้วยเครือ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่อยู่ :
Telephone :0849990920
Email :paka_quality@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน