[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม


กุมภาพันธ์ 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 24/มี.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
606 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
689 คน
สถิติเดือนนี้
19679 คน
สถิติปีนี้
44402 คน
สถิติทั้งหมด
601204 คน
IP ของท่านคือ 3.236.175.108
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)

เจ้าของผลงาน : นางสาวสายสมร มูสิโก
ศุกร์์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 1017    จำนวนการดาวน์โหลด : 83 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 8 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             โรงเรียนบ้านแม่ขรี  (สวิงประชาสรรค์) 
ชื่อผู้ประเมิน นางสาวสายสมร  มูสิโก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
ปีการศึกษา       2561
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
รายงานการประเมินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านแม่ขรี  (สวิงประชาสรรค์)  มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการเพื่อ  1) ประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ  ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2) ประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านปัจจัยนำเข้า  ได้แก่  ความพร้อมและความเหมาะสม  ด้านบุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  และการบริหารจัดการของโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3) ประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านกระบวนการ  ได้แก่  การวางแผน  การประชาสัมพันธ์  การรับสมัคร  การอำนวยความสะดวก  การจัดกิจกรรม  ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ  4) ประเมินผลผลิตของโครงการ  (1) ประเมินความสำเร็จโดยภาพรวมของโครงการ  (2) ประเมินผลสำเร็จของกิจกรรม     (3)  ประเมินความพึงพอใจของ  ครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  และผู้นำชุมชน  (4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน  คือ  ครู  26  คน  (เลือกเจาะจงเฉพาะครูผู้สอน)  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  13  คน  (เลือกเจาะจงเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์))  ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 79 คน (เลือกเจาะจงเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) ผู้นำชุมชน  12  คน  (เลือกเจาะจงเฉพาะผู้ที่ไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)  นักเรียนจำนวน  79  คน  (เลือกเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่  แบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน  7  ฉบับ  ฉบับที่  1  ด้านสภาพแวดล้อม  มีข้อคำถาม  10  ข้อ  สำหรับถามครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับที่ 2 ด้านปัจจัยนำเข้า  มีข้อคำถาม  10  ข้อ  สำหรับถามครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับที่  3  ด้านกระบวนการมีข้อคำถาม  10  ข้อ  สำหรับถามครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับที่  4  ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความสำเร็จของโครงการ  มีข้อคำถาม  10  ข้อ  สำหรับถามครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้นำชุมชน  ฉบับที่  5  ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความสำเร็จของกิจกรรม  มีข้อคำถาม  10  ข้อ  สำหรับถามครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้นำชุมชน  ฉบับที่  6  ด้านความพึงพอใจ  มีข้อคำถาม  10  ข้อ  สำหรับถามครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง  และฉบับที่  7  ด้านความพึงพอใจ  มีข้อคำถาม  8  ข้อ  สำหรับถามนักเรียน
 
สรุปผลการประเมิน
 
1.  ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ  พบว่าผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  ดังนี้  การประเมินด้านสภาพแวดล้อม  อยู่ในระดับมาก(= 4.49, S.D= 0.32  )  การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  อยู่ในระดับมาก (= 4.46, S.D= 0.27  )  การประเมินด้านผลผลิต  อยู่ในระดับมาก      (= 4.43, S.D= 0.50  )  และการประเมินด้านกระบวนการ  ค่าเฉลี่ย 4.42  อยู่ในระดับมาก(= 4.42, S.D= 0.29)  
2. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของครู และกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านสภาพแวดล้อมของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.49,  S.D= 0.32) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด อยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.59, S.D= 0.55  ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนมีการประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก (= 4.36,  S.D = 0.54)
3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของครู และคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.46,  S.D= 0.27  ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมีจำนวนและความรู้ ความสามารถเหมาะสมและระยะเวลาที่กำหนดไว้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (= 4.72, S.D= 0.46  )  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  อยู่ในระดับมาก (= 4.10,  S.D = 0.60 )
4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของครู และคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านกระบวนการ ของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.42,  S.D= 0.29 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินโครงการทุกขั้นตอนและรายงานผลทุกขั้นตอน  อยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (= 4.64, S.D = 0.58  ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวิธีและขั้นตอนที่ระบุไว้ในโครงการ อยู่ในระดับมาก (= 4.10, S.D = 0.64  )
5. ผลการประเมินด้านผลผลิต  พบว่า      
5.1 ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชนในด้านผลผลิต ความสำเร็จของโครงการโดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.27,S.D = 0.33) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนควรดำเนินการโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป       อยู่ในระดับมาก (= 4.43, S.D= 0.54) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย ต่ำสุด คือ โรงเรียนนำผลผลิตที่ได้จากการจัดกิจกรรมโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  อยู่ในระดับมาก (= 4.08,S.D = 0.87) 
5.2 ผลการประเมินความสำเร็จของกิจกรรม พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน ในด้านผลผลิต ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยภาพ รวมอยู่ในระดับ(= 4.42, S.D = 0.23) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนได้รับผลผลิตจากกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.71, S.D= 0.54 ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมการขนมไทยใจอิ่มบุญ  อยู่ในระดับมาก  (= 4.08, S.D = 0.59  ) 
5.3 ด้านความพึงพอใจ     
 5.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ ของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน พบว่า ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มาก (= 4.44, S.D = 0.27) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ผลการดำเนินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่น/หน่วยงานอื่น  อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.66, S.D = 0.58) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ครูผู้รับผิดชอบโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้และพัฒนาทักษะการทำงาน  อยู่ในระดับมาก (= 4.04, S.D= 0.65)  
5.3.2  ผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจโดยภาพ รวมอยู่ในระดับมาก(= 4.47, S.D = 0.27) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่ในระดับมาก (= 4.60, S.D = 0.59) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจกรรมในฐานความรู้โครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน  อยู่ในระดับมาก  (= 4.24, S.D = 0.70)  
 
ข้อเสนอแนะ
 
1. นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา  ควรสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจตรงกันเพื่อว่า  จะมีการตรวจสอบทบทวนนโยบายของโรงเรียน  ซึ่งบริบทของสังคมได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ควรมีการประสานความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด  ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการควรกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติให้ชัดเจนและสื่อความหมายที่เข้าใจได้ง่าย  พร้อมปฏิบัติได้ทันที
4. การมอบหมายให้บุคลากรในโรงเรียนรับผิดชอบ  ควรพรรณนางานไว้ด้วย  เพื่อผู้ปฏิบัติจะรู้ขอบข่ายของงาน  และบุคลากรอื่นสามารถปฏิบัติแทนได้เมื่อมีเหตุจำเป็น
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการปฏิรูปการเรียนการสอน  ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้นควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ตระหนักถึงการปฏิรูปการเรียนการสอน  โดยการใช้เทคนิคและวิธีการอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการสอน  ครูต้องทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทุกกลุ่มสาระ  และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน  และสามารถใช้สอนแทนกันได้   โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
6. กิจกรรมต่าง ๆ  ของโครงการ  ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน  เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้  พร้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
7. การประชาสัมพันธ์โครงการ  เป็นสิ่งจำเป็น  เพราะชุมชนจะได้ทราบและให้ความร่วมมือ


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขความสำเร็จของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดพัทลุง 19/ต.ค./2563
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง 12/ต.ค./2562
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง 11/ต.ค./2562
      การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย 3/ต.ค./2562
      รายงานการประเมินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 13/ก.ย./2562ความคิดเห็นที่ 1 พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 07:52:06
  ข้อความ :

     ถ้าพูดถึงการ<a href="https://huaydee567.com"> แทงหวยรัฐบาล</a>นั้นภายในประเทศไทยของเรามีผู้ที่ต้องการเล่นหวยเป็นจำนวนมาก น่าจะคนไทยชอบในการเสี่ยงดวงและมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้น คนไทยเรานั้นก็จะนำไปตีตัวเลขและขอเสี่ยงโชคกันอยู่ทุกๆเดือน แต่หาเจอเลขเด็ดแล้วก็จะไม่สามารถซื้อทันคนอื่นเขาได้ จะโดนแย่งก่อนเสมอ นั่นเป็นเหตุผลที่เราคิดการแทงหวยรัฐบาลเป็นเว็บหวยออนไลน์ขึ้นมา เพื่อให้ท่านได้เข้ามาใช้บริการไม่ต้องกลัวว่าจะแทงหวยรัฐบาลแล้วไม่ได้เลขตามที่ตั้งใจ หากท่านลองเปิดใจเข้ามาใช้เว็บหวยออนไลน์ของเรา เราเปิดให้ท่านแทงหวยตลอด 24 ชั่วโมงก่อนวันหวยออก 1 วัน นอกจากที่จะมีหวยรัฐบาลท่านสามารถซื้อหวยออนไลน์ของเราได้ ทั้งหวยฮานอย หวยหุ้นไทย และยังมีหวยหุ้นต่างประเทศอีกด้วยที่อยู่ในเว็บหวยออนไลน์ของเรา


โดย : Gavin    ไอพี : 61.91.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ tgotech@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป