[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม


พฤศจิกายน 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 24/มี.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
387 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
523 คน
สถิติเดือนนี้
21831 คน
สถิติปีนี้
242107 คน
สถิติทั้งหมด
533642 คน
IP ของท่านคือ 3.237.66.86
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว

เจ้าของผลงาน : นางวรุณี ศรีทองช่วย
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 554    จำนวนการดาวน์โหลด : 64 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง         การประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว  
ผู้ศึกษา          วรุณี  ศรีทองช่วย
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
         การประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนบ้านหัวป่าเขียวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนบ้านหัวป่าเขียวใน 3 ด้าน คือ 1) ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ  2) กระบวนการปฏิบัติระหว่างดําเนินโครงการ และ 3) ด้านผลผลิตของโครงการ โดยมุ่งหวังที่จะนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงโครงการรักการอ่านให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ และนําข้อค้นพบที่ได้ไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 72 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 3 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (context) ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมินด้านความต้องการของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ น้อยที่สุดคือด้านความพร้อมและทรัพยากร ส่วนผู้ปกครองมีผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ของโครงการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ น้อยที่สุดคือด้านความต้องการของโครงการและด้านความพร้อมและทรัพยากร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองประเมินด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดําเนินโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินด้านกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และผู้ปกครองประเมินการปฏิบัติด้านกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สําหรับด้านผลผลิตของโครงการ (outcome) คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก และผู้ปกครอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก และผลจากการประเมิน  พฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนพบว่าอยู่ในระดับ มาก โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารควรสนับสนุนปัจจัยการดําเนินงานโครงการ ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอ จัดหาหรือพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใช้สื่อเพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการดําเนินงานและการกําหนดกิจกรรมของโครงการ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมกําหนดกิจกรรม กิจกรรมในโครงการควรมีความยืดหยุ่น สามารถให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรักการอ่านได้ 

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขความสำเร็จของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดพัทลุง 19/ต.ค./2563
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง 12/ต.ค./2562
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง 11/ต.ค./2562
      การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย 3/ต.ค./2562
      รายงานการประเมินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 13/ก.ย./2562