[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 11 IP
ขณะนี้
11 คน
สถิติวันนี้
105 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
667 คน
สถิติเดือนนี้
10103 คน
สถิติปีนี้
39319 คน
สถิติทั้งหมด
386556 คน
IP ของท่านคือ 54.81.128.172
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559

เจ้าของผลงาน : นางสาวปราณีต รามหนู
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 440    จำนวนการดาวน์โหลด : 33 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 23 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง                  รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
                              การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2559
ผู้วิจัย                     นางสาวปราณีต  รามหนู
ปีการศึกษา            2559
 
 
                                                                                   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
                         การรายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  รายงานการประเมินผลการดำเนินงานใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model) ประชากรที่ใช้ในการประเมิน  จำนวน 237  คน  ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน  ครู  จำนวน 10 คน  ผู้ปกครอง จำนวน 100 คน  นักเรียน  จำนวน 120  คน  ในปีการศึกษา 2559  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จำนวน 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินปรากฏผลดังนี้
                1. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ในด้านบริบท  ผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยภาพรวมพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถปฏิบัติได้ รองลงมา  คือ  การกำหนดเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของโครงการ  และอันดับที่ 3 คือ การกำหนดหลักการของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของโรงเรียน
                2. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ในด้านปัจจัยนำเข้าผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู  โดยภาพรวมพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ บุคลากรที่จัดโครงการมีความรู้ในเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รองลงมา  คือ  จำนวนบุคลากรที่จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีความเพียงพอและเหมาะสม  และอันดับที่ 3 คือ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
                3. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ในด้านกระบวนการผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู  โดยภาพรวมพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลายรูปแบบด้วยความประหยัด รองลงมา  คือ  ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินงานทุกๆ ด้าน  และอันดับที่ 3 คือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เร้าความสนใจและเหมาะสมกับวัย
                4. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ในด้านผลผลิต ดังนี้
                    4.1 การประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2559  ใน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเล่านิทานเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้  กิจกรรมภาษาไทย – ภาษาอังกฤษวันละคำ  กิจกรรมยอดนักอ่านและกิจกรรมวันสำคัญ ผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยภาพรวมพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีความเห็นในกิจกรรมโดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ กิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้   กิจกรรมเล่านิทานเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมภาษาไทย – ภาษาอังกฤษวันละคำ  กิจกรรมยอดนักอ่านและกิจกรรมวันสำคัญ
                    4.2 การประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2559  ผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ ให้ความสำคัญของการอ่าน รองลงมา  คือ  สนใจการอ่าน  และอันดับที่ 3 คือ ถือเอาการอ่านเป็นกิจวัตรประจำวัน
                     4.3 การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู  โดยภาพรวมพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ กิจกรรมตรงกับความต้องการ รองลงมา  คือ  ความพึงพอใจต่อกิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้  และอันดับที่ 3 คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
                   4.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2558 กับ 2559 มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยล10.43


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/ม.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 2/พ.ย./2560
      การประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 30/ต.ค./2560
      รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) 21/ต.ค./2560
      รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 19/ต.ค./2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanchit3759@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป