[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
Facebook Page
link ที่เกี่ยวข้อง
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558

เจ้าของผลงาน : นายสุวิทย์ กังแฮ
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 1084    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
           การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ ในประเด็นเกี่ยวกับ 4.1) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา 4.2) การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน ครู และบุคลากร 4.3) ผลการประเมินของคณะกรรมประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) และ 4.4) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการ โดยนำรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) มาประยุกต์เป็นกรอบในการประเมินโครงการ กลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย ครู 7 คน นักเรียน 58 คน ผู้ปกครอง 45 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า แบบบันทึกผลการประเมินตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ส 3.1 และแบบบันทึกผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows
 
สรุปผลการประเมิน
           ผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน บ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวม ทุกประเด็นและทุกตัวชี้วัดการประเมิน ผ่านเกณฑ์  การประเมิน ดังนี้
            1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด
            2. ผลการประเมินด้านปัจจัยของโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
            3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
            4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 พบว่า
    4.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผ่านการประเมินตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ร้อยละ 100
    4.2 การนำหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน ครู และบุคลากร โดยภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
               4.3 ผลการประเมินของคณะกรรมประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โดยภาพรวม โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับคุณภาพการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามลำดับ
               4.4 ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   
 
ข้อเสนอแนะ
           จากผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
           1. ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อเผยแพร่และการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน
           2.  ควรวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีผลการดำเนินงานที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           3. ควรมีการวิจัยเชิงพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่เป็นปัจจัยสำคัญ  ในการพัฒนาโครงการและการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน
           4. ควรมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน หรือระหว่างโรงเรียนที่อยู่ต่างกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
           5. โรงเรียนควรมีการสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาการดำเนินโครงการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ ทั้งด้านความรู้ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านลานข่อย 23/พ.ย./2561
      รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านลานข่อย 23/พ.ย./2561
      รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ค./2561
      การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Following in Our Father’s Footsteps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง) 8/มิ.ย./2561
      การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13/พ.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanchit3759@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป