[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
link ที่เกี่ยวข้องสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
289 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
674 คน
สถิติเดือนนี้
9404 คน
สถิติปีนี้
156995 คน
สถิติทั้งหมด
504232 คน
IP ของท่านคือ 54.196.26.1
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านปากเหมือง

เจ้าของผลงาน : นายพชร มั่นคง
อังคาร ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 779    จำนวนการดาวน์โหลด : 95 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง         รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                     ของโรงเรียนบ้านปากเหมือง
ชื่อผู้ประเมิน  นายพชร  มั่นคง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จังหวัดพัทลุง                         
 ปีที่ประเมิน :   2560
 
                             รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ โรงเรียนบ้านปากเหมือง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)  มีวัตถุประสงค์          1)  เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยของโครงการ 3)  เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ในปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จำนวน 186  คน ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 88 คน ครู จำนวน 9 คน ผู้ปกครอง จำนวน 83 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 คน และผู้บริหาร จำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่แบบสอบจำนวน 6 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อมก่อนการดำเนินงานตามโครงการ 2) แบบสอบถามด้านปัจจัยในการดำเนินการตามโครงการ                     3) แบบสอบถามความคิดเห็นด้านกระบวนการดำเนินงาน 4) แบบสอบถามด้านคุณภาพนักเรียน      5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  6) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( S.D. ) ซึ่งสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้
ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน       บ้านปากเหมือง  สรุปได้ดังนี้
1.  ผลการประเมินประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัดทั้ง 4  ตัวชี้วัดมีดังนี้
1.1   ความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
1.2   ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
1.3   ความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
1.4   ความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
2.  ผลการประเมินประเด็นปัจจัยของโครงการโดยการประเมิน จำนวน 5 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก  และตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวชี้วัดมีดังนี้
2.1   ด้านผู้บริหาร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
2.2   ด้านครู  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
2.3   ด้านด้านผู้ปกครองและชุมชน  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
2.4   ด้านนักเรียน  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
2.5   ด้านสถานศึกษา  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
3.  ผลการประเมินประเด็นกระบวนการดำเนินโครงการโดยการประเมิน 3 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัดมีดังนี้
3.1   ด้านการวางระบบการบริหารงาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
3.2   ด้านการดำเนินงาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
3.3   ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลและพัฒนา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
4.   ผลการประเมินประเด็นผลผลิตของโครงการ โดยการประเมินจำนวน 3 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัด 3  ตัวชี้วัดมีดังนี้
4.1 ด้านคุณภาพนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
4.2 ด้านความคิดเห็นของนักเรียนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
4.3 ด้านความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
5. ผลการประเมินโครงการ ในภาพรวมของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมาก  
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ค./2561
      การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Following in Our Father’s Footsteps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง) 8/มิ.ย./2561
      การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13/พ.ค./2561
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/ม.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 2/พ.ย./2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanchit3759@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป