[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
link ที่เกี่ยวข้องสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
80 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
712 คน
สถิติเดือนนี้
9907 คน
สถิติปีนี้
157498 คน
สถิติทั้งหมด
504735 คน
IP ของท่านคือ 54.156.39.245
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงการเคลื่อนที่และพลังงาน รหัสวิชา ว23101 รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเตง(เรือนจุลประชาสรรค์)

เจ้าของผลงาน : นางกรองจิตร์ คงจัง
เสาร์์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 7578    จำนวนการดาวน์โหลด : 146 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 9 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง                 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงการเคลื่อนที่และพลังงาน  รหัสวิชา ว 23101 รายวิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านเตง(เรือนจุลประชาสรรค์)
ผู้รายงายงาน        นางกรองจิตร์  คงจัง   ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านเตง(เรือนจุลประชาสรรค์)
ปีที่ศึกษา                 2558
บทคัดย่อ
                  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงการเคลื่อนที่และพลังงาน รหัสวิชา  ว23101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง แรงการเคลื่อนที่และพลังงาน รหัสวิชา  ว23101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านเตง(เรือนจุลประชาสรรค์)  จังหวัดพัทลุง             ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ก่อนเรียน  และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงการเคลื่อนที่และพลังงาน รหัสวิชา  ว23101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงการเคลื่อนที่และพลังงาน รหัสวิชา  ว23101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์)  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 1  จำนวน 5 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นชั้นเรียนที่ผู้ศึกษาสอนประจำชั้น เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                    ผลการศึกษา พบว่า 1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงการเคลื่อนที่และพลังงาน  รหัสวิชา  ว 23101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์)   มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.78/81.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงการเคลื่อนที่และพลังงาน  รหัสวิชา ว23101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์)  สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าของความต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ  10.20   และ  3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง แรงการเคลื่อนที่และพลังงาน รหัสวิชา  ว23101รายวิชา วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  3 โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์)  อยู่ในระดับมากที่สุด
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ค./2561
      การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Following in Our Father’s Footsteps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง) 8/มิ.ย./2561
      การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13/พ.ค./2561
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/ม.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 2/พ.ย./2560ความคิดเห็นที่ 1 เสาร์์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 14:42:11
  ข้อความ :

     If time is money you've made me a wetiehlar woman.


โดย : Rayshelon    ไอพี : 188.143.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 เสาร์์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 20:17:54
  ข้อความ :

     Your post has lifetd the level of debate


โดย : Jalen    ไอพี : 188.143.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 อังคาร ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 04:11:27
  ข้อความ :

     cheapest auto insurance Kaysville UT affordable auto insurance Springfield VA free auto insurance quotes Nixa MO


โดย : Latesha    ไอพี : 188.143.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 อังคาร ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 06:04:06
  ข้อความ :

     car insurance with no license in Harrisonburg VA car insurance quotes Rincon GA


โดย : Lainey    ไอพี : 188.143.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 พุธ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 12:33:03
  ข้อความ :

     http://kfzversicherungsvergleich.club/formular-kfz-versicherung-b-tarif.html


โดย : Jacki    ไอพี : 188.143.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 6 เสาร์์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 15:27:25
  ข้อความ :

     hypothekenkredit auch negativ schufaauskunft kostenlos


โดย : Yancy    ไอพี : 188.143.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 7 เสาร์์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:43:03
  ข้อความ :

     online auto insurance quotes lowest car insurance car insurance quote online auto insurance


โดย : Grizzly    ไอพี : 188.143.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 8 พุธ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 08:23:51
  ข้อความ :

     http://www.prosefootball.com/ auto insurance companies in joliet il


โดย : Jobeth    ไอพี : 188.143.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 9 จันทร์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 01:44:30
  ข้อความ :

     becoming a texas insurance agent http://justinsedgmen.com/how-to-claim-for-car-insurance.html car insurance companies in johnstown pa windfall insurance http://palmettofoodsafety.com/insurance-cars-auctions.html


โดย : Mina    ไอพี : 188.143.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 10 ศุกร์์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 17:01:50
  ข้อความ :

     http://jackenos.com/LA/Houma/free-auto-insurance-quotes/ http://lakelandcruising.com/AR/Fayetteville/car-insurance/


โดย : Rock    ไอพี : 188.143.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanchit3759@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป