[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
link ที่เกี่ยวข้องสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
84 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
712 คน
สถิติเดือนนี้
9911 คน
สถิติปีนี้
157502 คน
สถิติทั้งหมด
504739 คน
IP ของท่านคือ 54.156.39.245
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมบทอาขยาน

เจ้าของผลงาน : นางสาวนิตยา ชูดำ
พุธ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 5734    จำนวนการดาวน์โหลด : 136 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 46 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
ชื่องานวิจัย                 การพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมบทอาขยาน
ชื่อ –  สกุล                นางสาวนิตยา   ชูดำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้       ภาษาไทย
ปีที่วิจัย                     2558
                
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมบทอาขยาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทยของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรม  3) เปรียบเทียบความสามารถการเขียนสื่อความ  ภาษาไทยของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการสอน  โดยใช้ชุดฝึกทักษะ  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1               ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านขัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 จำนวน 24  คน แบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยมี  1) ชุดกิจกรรม  พัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  จำนวน 6  ชุด ประกอบด้วย  ชุดที่ 1 การอ่านคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  การเขียนสื่อความบทอาขยาน “ผู้ชนะ” แบบฝึกทักษะ  10 แบบฝึก  ชุดที่ 2  การอ่านคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  การเขียนสื่อความบทอาขยาน “เป็นมนุษย์หรือเป็นคน” แบบฝึกทักษะ  10 แบบฝึก  ชุดที่ 3      การอ่านคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  การเขียนสื่อความบทอาขยาน “อิศรญาณภาษิต” แบบฝึกทักษะ  10 แบบฝึก  ชุดที่ 4 การอ่านคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  การเขียนสื่อความบทอาขยาน “โคลงโลกนิติ” แบบฝึกทักษะ  10 แบบฝึก  ชุดที่ 5 การอ่านคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก       การเขียนสื่อความบทอาขยาน “วัฒนธรรม” แบบฝึกทักษะ  10 แบบฝึก  ชุดที่ 6 การอ่านคิดวิเคราะห์     แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  การเขียนสื่อความบทอาขยาน “บุพการี” แบบฝึกทักษะ  10 แบบฝึก            2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความบทอาขยาน จำนวน 30 แผน 31 ชั่วโมง  สัปดาห์ละ 3 วัน เวลา 15.30 – 16.30 น. ทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง  เท่ากับ 1.00  3) แบบทดสอบวัดผลความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ จำนวน 45 ข้อ แบ่งเป็น  3 ส่วนคือ 1) แบบทดสอบปรนัย  จำนวน 25  ข้อ  25 คะแนน  2) แบบทดสอบเลือกตอบแต่ละกลุ่มสัมพันธ์  จำนวน 11 ข้อ  35  คะแนน  3) แบบทดสอบอัตนัย(เขียนตอบ)  9  ข้อ  40  คะแนน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (x̄) ของคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  และค่า t-tet
 
 
 
                 ผลการวิจัยพบว่า
                         1. ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมบทอาขยาน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 83.79/82.12
                         2. ความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับบทอาขยานหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยทางสถิติระดับ .01
                         3. ความสามารถด้านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับบทอาขยานหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยทางสถิติระดับ .01
                         4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาไทย โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับบทอาขยานอยู่ในระดับมากที่สุด
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ค./2561
      การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Following in Our Father’s Footsteps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง) 8/มิ.ย./2561
      การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13/พ.ค./2561
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/ม.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 2/พ.ย./2560ความคิดเห็นที่ 1 อังคาร ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 17:15:43
  ข้อความ :

     Michael Kors Outlet Birkenstock Shoes Nike Air Max 90 Air Max 95 Adidas Yeezy Shoes Pandora Charms Sale Clearance Christian Louboutin Yeezy Boost 350 Michael Kors Birkenstock Nike Huarache Soccer Cleats On Sale Michael Kors Outlet NMD Nike Air Max Kyrie Irving Shoes Goyard Fenty Puma Air Jordan 11 Jordans 11 Nike Outlet Adidas Outlet Ralph Lauren Sale New Jordans Curry Shoes Pandora Ultra Boost Adidas Nike Vapormax Adidas Yeezy Pandora Yeezy Blue Tint Ralph Lauren Outlet Birkenstock Yeezy Shoes Michael Kors Birkenstock Outlet


โดย : Woodrow    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อังคาร ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 03:29:55
  ข้อความ :

     Puma Shoes Pandora Adidas Outlet Ralph Lauren Polo Ralph Lauren Yeezy Beluga 2.0 Timberland Boots For Men Valentino Shoes Pandora Jewelry Jordan 11 Red Pandora Pandora Charms Sale Clearance Pandora Rings Timberlad Boots For Men Longchamp Handbags Louboutin Shoes Air Max Air Force 1 Shoes Louboutin Shoes Kyrie 3 Lebron Shoes Adidas NMD Ralph Lauren Polo Nike KD Shoes Red Bottom Shoes Yeezy Nike Air Max Nike Kyrie 3 Timberland Boots For Men North Face Jackets Air Max 90 Adidas Sneakers Louboutin Heels Coach Outlet Moncler UK Moncler UK North Face Outlet Online Adidas NMD KD Shoes Kyrie 4 Pandora Bracelets Nike Outlet Pandora Charms Sale Clearance Pandora Rings Official Site James Harden shoes Nike Shoes Pandora Jewelry Tory Burch Outlet Jimmy Choo Outlet Jordan Retro 11 Vans Outlet Pandora Jewelry Official Site Yeezy boost 350 v2 KD 10 Christian Louboutin Shoes


โดย : Marc    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 อังคาร ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 19:43:48
  ข้อความ :

     Curry 4 Jordan 11 Space Jam Red Bottom Shoes Kyrie Irving Shoes Vans Lebron 15 Skechers Women Nike Outlet Adidas Yeezy Kate Spade Outlet Michael Kors Pandora Pandora Outlet Online Nike Air Max 95 Nike Air Uptempo Nike Cortez Women New Jordans 2018 Longchamp Handbags Nike Air Max 2018 Ralph Lauren Outlet Adidas Shoes For Men Stephen Curry Shoes Adidas Ultra Boost Fenty Puma Slides Ralph Lauren Outlet Ralph Lauren Outlet Fenty Puma Birkenstock Shoes Under Armour Outlet Store Yeezy Boost 350 Adidas NMD Nike Air Max Coach Outlet Kate Spade Outlet Online Huaraches Nike Longchamp Outlet Lebrons shoes Fidget Spinners Ralph Lauren Outlet Soccer Cleats On Sale Nike Air Max 90 Ultra Nike Air Vapormax Ralph Lauren Outlet Curry 4 Christian Louboutin Pandora Charms Nike Vapor Max Goyard Handbags Harden shoes Coach Outlet Birkenstock Blue Tint Yeezy Pandora Jewelry Birkenstock Outlet Yeezy 350 V2 Yeezy Shoes Ralph Lauren Adidas Ultra Boost Birkenstock Sandals For Women Yeezy Shoes Air Jordans Jordan 11 Pandora Jewelry Pandora Jewelry Official Site Adidas Yeezy Clarks Shoes Michael Kors Canada Outlet Kyrie Irving Shoes Adidas Outlet


โดย : Rodolfo    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 พุธ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 15:57:03
  ข้อความ :

     Timberland Boots Ralph Lauren Polo Air Max 90 Coach Outlet Nike Outlet Store Timberlad Shoes Tory Burch Outlet Red Bottom Shoes Adidas NMD Kevin Durant Shoes Yeezy Shoes Pandora Charms Air Max Pandora Jewelry Official Site NMD Adidas Nike Shoes For Men Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0 Kyrie 4 Harden shoes Pandora Jewelry Official Site Kyrie 3 Puma Shoes For Men Pandora Pandora Charm KD 10 Pandora Rings KD 10 Christian Louboutin Shoes Adidas Shoes North Face Outlet Christian Louboutin Shoes Pandora Rings Pandora Charms Louboutin Shoes Timberland Boots For Women Jordan Retro 11 Lebron James Shoes Yeezy boost 350 v2 Jimmy Choo Shoes Jordan 11 Red Nike Air Max Vans Outlet Pandora Jewelry Moncler UK Moncler UK Ralph Lauren Outlet Louboutin Shoes Polo Ralph Lauren The North Face Jackets Air Force 1 Shoes Kyrie 3 Adidas Outlet Store Valentino Shoes Pandora Bracelet Longchamp


โดย : Charles    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 พุธ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 20:37:45
  ข้อความ :

     Lebron 15 Shoes Christian Louboutin Ralph Lauren Outlet Online Yeezy Shoes Nike Vapormax Longchamp NMD Birkenstock Skechers Women Fidget Spinners Yeezy Boost 350 Nike Air Max 95 Polo Ralph Lauren Outlet Nike Cortez Adidas Shoes Curry Shoes Harden vol 1 Lebron 15 Goyard Nike Air Max 90 Ultra Pandora Charms Fenty Puma Coach Outlet Jordan 11 For Sale Adidas Yeezy Air Max 2018 Adidas Outlet Kyrie Irving Shoes Pandora Jewelry Polo Ralph Lauren Under Armour Clearance Air Jordans Nike Store Birkenstock Shoes Yeezy Blue Tint Nike Vapormax Pandora Charms Michael Kors Outlet Michael Kors Canada Curry 4 Coach Outlet Yeezy Boost 350 Kate Spade Outlet Online Pandora Polo Ralph Lauren Outlet Online Store Vans Red Bottom Shoes Longchamp Outlet Pandora Jewelry Outlet Adidas Yeezy V2 Soccer Shoes Birkenstock Sandals For Men Kyrie Irving Shoes Huaraches Nike Nike Uptempo Polo Ralph Lauren Outlet Ultra Boost Yeezy Ultra Boost Adidas Polo Ralph Lauren Outlet Clarks Shoes Kate Spade Outlet New Jordans Nike Air Max 2018 Curry 4 Shoes Jordan 11 Space Jam Fenty Puma Slides Pandora Jewelry Birkenstock Outlet


โดย : James    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 6 พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 00:46:19
  ข้อความ :

     Kyrie 3 Valentine Outlet Nike Air Max Jimmy Choo Shoes Air Force 1 Adidas Outlet Moncler UK Louboutin Shoes Nike Shoes Kyrie 4 Moncler Outlet Adidas NMD Air Max NMD Adidas Coach Handbags Puma Shoes KD 10 James Harden shoes KD 10 Vans Shoes Ralph Lauren Pandora Charms KD Shoes Pandora Bracelet Yeezys Christian Louboutin Shoes Red Bottom Shoes Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0 Jordan Retro 11 Pandora Jewelry Pandora Rings Pandora Rings Pandora Timberlad Shoes Adidas Shoes Ralph Lauren Polo Yeezy boost 350 v2 North Face Jackets Pandora Jewelry North Face Outlet Lebron James Shoes Nike Outlet Louboutin Shoes Pandora Charms Sale Clearance Christian Louboutin Shoes Tory Burch Outlet Timberland Boots Timberland Boots Ralph Lauren Outlet Air Max 90 Kyrie 3 Shoes Jordan 11 Red Pandora Jewelry Pandora Jewelry Longchamp Le Pliage


โดย : Charles    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 7 พุธ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14:42:44
  ข้อความ :

     Pandora Adidas NMD Coach Outlet Adidas NMD Yeezy boost 350 v2 Red Bottom Shoes Pandora Rings Official Site Jimmy Choo Shoes Nike Shoes For Women Longchamp Handbags Louboutin Shoes Nike Air Force 1 Kyrie 4 Pandora Charms Timberland Boots Louboutin Shoes Timberland Boots For Women Kyrie 3 Adidas Shoes Nike Outlet Puma Shoes Timberlad Boots Pandora Jewelry Valentino Shoes Lebron Shoes Air Max Louboutin Shoes Pandora Jewelry Vans Outlet Kevin Durant Shoes Tory Burch Outlet Pandora Jewelry Official Site KD 10 Shoes Air Max 90 Ralph Lauren Outlet North Face Outlet James Harden shoes Jordan Retro 11 Pandora Charm The North Face Jackets Yeezy Beluga Ralph Lauren Shirts Yeezy Ralph Lauren Moncler Outlet Pandora Jewelry Official Site Kyrie 3 Air Max Pandora Ring KD Shoes Christian Louboutin Shoes Moncler UK Adidas Outlet Jordan 11 Red Pandora Charms


โดย : Alfredo    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 8 พุธ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:21:09
  ข้อความ :

     Pandora Adidas NMD Coach Outlet Adidas NMD Yeezy boost 350 v2 Red Bottom Shoes Pandora Rings Official Site Jimmy Choo Shoes Nike Shoes For Women Longchamp Handbags Louboutin Shoes Nike Air Force 1 Kyrie 4 Pandora Charms Timberland Boots Louboutin Shoes Timberland Boots For Women Kyrie 3 Adidas Shoes Nike Outlet Puma Shoes Timberlad Boots Pandora Jewelry Valentino Shoes Lebron Shoes Air Max Louboutin Shoes Pandora Jewelry Vans Outlet Kevin Durant Shoes Tory Burch Outlet Pandora Jewelry Official Site KD 10 Shoes Air Max 90 Ralph Lauren Outlet North Face Outlet James Harden shoes Jordan Retro 11 Pandora Charm The North Face Jackets Yeezy Beluga Ralph Lauren Shirts Yeezy Ralph Lauren Moncler Outlet Pandora Jewelry Official Site Kyrie 3 Air Max Pandora Ring KD Shoes Christian Louboutin Shoes Moncler UK Adidas Outlet Jordan 11 Red Pandora Charms


โดย : Nicole    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 9 พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 02:48:18
  ข้อความ :

     Retro Jordan 11 Pandora Rings Pandora Charms Sale Clearance Nike Shoes Lebron Shoes Timberland Boots For Women Jordan 11 Red North Face Outlet Moncler UK Tory Burch Christian Louboutin Shoes Pandora Timberlad Boots Ralph Lauren Adidas Outlet Christian Louboutin Shoes Yeezy Beluga Pandora Ring Yeezy boost 350 v2 Adidas NMD Air Max Pas Cher Pandora Charm Nike Air Force 1 Ralph Lauren Polo Nike Kyrie 3 Puma Shoes For Men Pandora Jewelry Vans Outlet Longchamp Le Pliage Pandora Jewelry Louboutin Shoes Pandora Jewelry Adidas NMD Harden vol 1 Kyrie 4 Valentino Coach Outlet Online KD 10 Pandora Jewelry Nike Outlet Store Louboutin Shoes Ralph Lauren Polo Timberland Boots For Women Yeezys Pandora Jewelry Jimmy Choo Shoes North Face Jackets Red Bottom Shoes Kyrie 3 Moncler Outlet Adidas Shoes Nike KD Shoes Air Max 90 KD Shoes Nike Air Max


โดย : Charles    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 10 อังคาร ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08:32:51
  ข้อความ :

     Pandora Bracelet Puma Shoes Lebron Shoes Pandora Jewelry 70% off Clearance Red Bottoms Louboutin Shoes Nike Shoes Louboutin Shoes Timberland Boots Pandora Charm Polo Ralph Lauren Yeezys North Face Outlet Pandora Nike Outlet Store Timberland Boots James Harden shoes Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0 Timberlad Boots For Men Moncler Pandora Jewelry Official Site Jimmy Choo Shoes Kyrie 4 Yeezy boost 350 v2 Adidas Shoes Valentino Shoes Moncler Coach Outlet Jordan 11 Red Adidas NMD R1 Adidas Outlet Christian Louboutin Shoes Kyrie 3 Ralph Lauren Air Max 90 Nike Air Max Adidas NMD Louboutin Shoes Air Max Nike KD Shoes Retro Jordan 11 Pandora Rings Longchamp North Face Jackets Pandora Jewelry Nike Kyrie 3 Pandora Rings Official Site Air Force 1 Pandora Charms KD Shoes Pandora Tory Burch Outlet Ralph Lauren Outlet KD 10 Vans Outlet


โดย : Ike    ไอพี : 69.16.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanchit3759@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป