[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
583 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
538 คน
สถิติเดือนนี้
9914 คน
สถิติปีนี้
39130 คน
สถิติทั้งหมด
386367 คน
IP ของท่านคือ 54.198.169.202
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมบทอาขยาน

เจ้าของผลงาน : นางสาวนิตยา ชูดำ
พุธ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 2782    จำนวนการดาวน์โหลด : 126 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 46 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
ชื่องานวิจัย                 การพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมบทอาขยาน
ชื่อ –  สกุล                นางสาวนิตยา   ชูดำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้       ภาษาไทย
ปีที่วิจัย                     2558
                
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมบทอาขยาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทยของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรม  3) เปรียบเทียบความสามารถการเขียนสื่อความ  ภาษาไทยของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการสอน  โดยใช้ชุดฝึกทักษะ  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1               ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านขัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 จำนวน 24  คน แบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยมี  1) ชุดกิจกรรม  พัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  จำนวน 6  ชุด ประกอบด้วย  ชุดที่ 1 การอ่านคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  การเขียนสื่อความบทอาขยาน “ผู้ชนะ” แบบฝึกทักษะ  10 แบบฝึก  ชุดที่ 2  การอ่านคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  การเขียนสื่อความบทอาขยาน “เป็นมนุษย์หรือเป็นคน” แบบฝึกทักษะ  10 แบบฝึก  ชุดที่ 3      การอ่านคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  การเขียนสื่อความบทอาขยาน “อิศรญาณภาษิต” แบบฝึกทักษะ  10 แบบฝึก  ชุดที่ 4 การอ่านคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  การเขียนสื่อความบทอาขยาน “โคลงโลกนิติ” แบบฝึกทักษะ  10 แบบฝึก  ชุดที่ 5 การอ่านคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก       การเขียนสื่อความบทอาขยาน “วัฒนธรรม” แบบฝึกทักษะ  10 แบบฝึก  ชุดที่ 6 การอ่านคิดวิเคราะห์     แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  การเขียนสื่อความบทอาขยาน “บุพการี” แบบฝึกทักษะ  10 แบบฝึก            2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความบทอาขยาน จำนวน 30 แผน 31 ชั่วโมง  สัปดาห์ละ 3 วัน เวลา 15.30 – 16.30 น. ทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง  เท่ากับ 1.00  3) แบบทดสอบวัดผลความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ จำนวน 45 ข้อ แบ่งเป็น  3 ส่วนคือ 1) แบบทดสอบปรนัย  จำนวน 25  ข้อ  25 คะแนน  2) แบบทดสอบเลือกตอบแต่ละกลุ่มสัมพันธ์  จำนวน 11 ข้อ  35  คะแนน  3) แบบทดสอบอัตนัย(เขียนตอบ)  9  ข้อ  40  คะแนน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (x̄) ของคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  และค่า t-tet
 
 
 
                 ผลการวิจัยพบว่า
                         1. ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมบทอาขยาน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 83.79/82.12
                         2. ความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับบทอาขยานหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยทางสถิติระดับ .01
                         3. ความสามารถด้านการเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับบทอาขยานหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยทางสถิติระดับ .01
                         4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาไทย โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับบทอาขยานอยู่ในระดับมากที่สุด
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/ม.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 2/พ.ย./2560
      การประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 30/ต.ค./2560
      รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) 21/ต.ค./2560
      รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 19/ต.ค./2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanchit3759@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป