[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 8 IP
ขณะนี้
8 คน
สถิติวันนี้
106 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
667 คน
สถิติเดือนนี้
10104 คน
สถิติปีนี้
39320 คน
สถิติทั้งหมด
386557 คน
IP ของท่านคือ 54.81.128.172
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางระรื่น งอยจันทร์ศรี
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 1606    จำนวนการดาวน์โหลด : 182 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่องานวิจัย   ผลการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การอ่านจับใจความ  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ชื่อผู้วิจัย      นางระรื่น  งอยจันทร์ศรี
สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม   อำเภอศรีสงคราม    จังหวัดนครพนม
ปีการศึกษา   2558

บทคัดย่อ

  การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ พัฒนาชีวิต   ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความรู้แล้ว  ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัย  1)  เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  การอ่านจับใจความ   โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียน  เรื่อง  การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  CIRC   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  จำนวน   30  คน  โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม   อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  22 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การอ่านจับใจความ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  12  แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม  12   ชั่วโมง   2)  แบบฝึกทักษะ เรื่อง  การอ่านจับใจความ  จำนวน  6  เล่ม  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ   4  ตัวเลือก   จำนวน  30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.27 – 0.91 และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  CIRC  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   5  ระดับ (Rating Scale)  จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ การทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples) ผลการวิจัย  ปรากฏ  ดังนี้
  1.  ประสิทธิภาพของการทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  82.64/ 81.22   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2.   ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  CIRC   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีค่าเท่ากับ 0.5419  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความก้าวหน้าทางการเรียน  ร้อยละ  54.19
  3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  การอ่านจับใจความ  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีผลสัมฤทธิ์         ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจจากการเรียน   เรื่อง  การอ่าน       จับใจความ  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  CIRC มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.62  อยู่ในระดับมากที่สุด
  โดยสรุป แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  CIRC   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความและสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  



ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/ม.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 2/พ.ย./2560
      การประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 30/ต.ค./2560
      รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) 21/ต.ค./2560
      รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 19/ต.ค./2560