[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
link ที่เกี่ยวข้องสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 10 IP
ขณะนี้
10 คน
สถิติวันนี้
245 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
674 คน
สถิติเดือนนี้
9360 คน
สถิติปีนี้
156951 คน
สถิติทั้งหมด
504188 คน
IP ของท่านคือ 54.196.26.1
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางจิราวัจน์ ดำสอาด
พุธ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 14510    จำนวนการดาวน์โหลด : 159 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่องานวิจัย        รายงานผลการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การคูณ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
ชื่อผู้วิจัย          นางจิราวัจน์  ดำสอาด
สถานศึกษา       โรงเรียนบ้านหนองเขียว   อำเภอเชียงดาว    จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา        2557

บทคัดย่อ
    การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น  ครูจำเป็นต้องปรับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีการปรับวิธีสอน นำเทคนิคการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  ซึ่งแบบฝึกทักษะเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ของครูที่ช่วยในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี  ความมุ่งหมายของการวิจัย  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง การคูณ   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1   โรงเรียนบ้านหนองเขียว  อำเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่   ปีการศึกษา 2557  จำนวน 28 คน  ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โดยการสุ่มอย่างง่าย   (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  26   แผน  แผนละ 1 ชั่วโมง  รวม  26 ชั่วโมง   2)  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การคูณ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  26  เล่ม  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การคูณ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ   4  ตัวเลือก   จำนวน  30 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.41 ถึง 0.76   และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียน  เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating Scale)   จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้t-test  (Dependent  Samples) ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้
  1.  ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   81.30/80.36  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้
  2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ 0.6519  แสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 มีความก้าวหน้าทางการเรียน  ร้อยละ 65.19
  3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  การคูณ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีความพึงพอใจจากการเรียน  เรื่อง การคูณ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.61  อยู่ในระดับมากที่สุด
  โดยสรุปการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การคูณ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี   ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรนำวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ค./2561
      การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Following in Our Father’s Footsteps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง) 8/มิ.ย./2561
      การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13/พ.ค./2561
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/ม.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 2/พ.ย./2560