[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
link ที่เกี่ยวข้องสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 8 IP
ขณะนี้
8 คน
สถิติวันนี้
270 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
674 คน
สถิติเดือนนี้
9385 คน
สถิติปีนี้
156976 คน
สถิติทั้งหมด
504213 คน
IP ของท่านคือ 54.196.26.1
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียน

เจ้าของผลงาน : นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์
จันทร์ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 1843    จำนวนการดาวน์โหลด : 163 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อผลงาน                     รายงานการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียน
ผู้ศึกษา                          นางอรรถพร  จตุรพัฒนานันท์
หน่วยงาน                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ปีที่ทำการศึกษา           ปีการศึกษา 2557
บทคัดย่อ
                        รายงานการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียน  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพคู่มือนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียน 2) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการก่อนและหลังการใช้คู่มือนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียน 3) ศึกษาผลการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการที่มีต่อการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2557 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เฉพาะผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการของโรงเรียนในเครือข่ายจตุรมิตร อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  จำนวน 15 โรงเรียน รวม 30 คน อมพิวเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย คู่มือนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพคู่มือนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.84 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการในการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.90 แบบประเมินผลการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.88 และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการที่มีต่อการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าที (t – dependent)
ผลการศึกษา พบว่า
    1. คู่มือนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียนมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก
                    2. ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการหลังการใช้คู่มือนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียนสูงกว่าก่อนการใช้คู่มืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
                    3. ผลการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้คู่มือนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
                    4. ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการที่มีต่อการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ค./2561
      การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Following in Our Father’s Footsteps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง) 8/มิ.ย./2561
      การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13/พ.ค./2561
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/ม.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 2/พ.ย./2560