[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 8 IP
ขณะนี้
8 คน
สถิติวันนี้
106 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
667 คน
สถิติเดือนนี้
10104 คน
สถิติปีนี้
39320 คน
สถิติทั้งหมด
386557 คน
IP ของท่านคือ 54.81.128.172
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ARISE เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 916    จำนวนการดาวน์โหลด : 113 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
       การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาและหาคุณภาพของคู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบ ARISE  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนการนิเทศและหลังการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ARISE เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนการนิเทศและหลังการนิเทศ โดยใช้คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ARISE เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่มีต่อการใช้คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ARISE เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 30 คน จากโรงเรียน 30 โรง ในเครือข่ายโรงเรียน 9 เครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2557  ที่มีผล O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนจากครูผู้สอน
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 499 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบ ARISE เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย 1)  แบบประเมินคุณภาพคู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ARISE เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ARISE เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ARISE เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่มีต่อการใช้คู่มือนิเทศการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ARISE เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาคุณภาพและประสิทธิภาพของคู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ARISE เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ค่าดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม  เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และความสามารถในการใช้
ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลังการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ARISE  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6  โดยการทดสอบที และวิเคราะห์ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่มีต่อการใช้คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ARISE เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า 
1.  คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ARISE เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลการประเมินความถูกต้องและเหมาะสมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (=4.71, S.D.=0.07)  และมีประสิทธิภาพโดยมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.604    
2.  ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ทางคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ARISE  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  สูงกว่าก่อนการนิเทศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3.  ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หลังการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ARISE เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4.  ความพึงพอใจของของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่มีต่อการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ARISE เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.24, S.D.=0.43)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ความพึงพอใจด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก  (=4.33, S.D. =0.49)  รองลงมาได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=4.28, S.D. =0.40) และด้านผลผลิตและผลลัพธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=4.11, S.D. =0.43)  ตามลำดับ 
 
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/ม.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 2/พ.ย./2560
      การประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 30/ต.ค./2560
      รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) 21/ต.ค./2560
      รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 19/ต.ค./2560