[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้องFacebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

เจ้าของผลงาน : ศิริศักดิ์ วัฒนศิริ
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
เข้าชม : 287    จำนวนการดาวน์โหลด : 58 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ชื่อผู้ศึกษา    นายศิริศักดิ์  วัฒนศิริ 
                     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 1
ปีที่ศึกษา       2563
  
บทคัดย่อ
 
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)  เพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 2 (2) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 (3)  เพื่อประเมินผลพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และ(4)เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 2
         ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,066 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า และแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          ผลการศึกษาพบว่า (1) ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 อยู่ในระดับมากที่สุด  และสูงกว่าเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (2) ผลการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 หลังการอบรมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสูงกว่าก่อนอบรม และคะแนนผลทดสอบหลังการอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (3) พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงขอผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 อยู่ในระดับมาก  และสูงกว่าเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และ (4)ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 อยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้


คำสำคัญ  การประเมินโครงการ การพัฒนาบุคลากร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 ปีการศึกษา 2563 7/พ.ค./2564
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบเมอร์ด็อค (MIA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Reading Time 2/พ.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดป่าตอ ปีการศึกษา 2563 23/เม.ย./2564
      ประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกิจกรรม 4 ร ขึ้น เพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี 11/ก.พ./2564
      การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 8/ก.พ./2564