[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
link ที่เกี่ยวข้องสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
469 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
751 คน
สถิติเดือนนี้
16992 คน
สถิติปีนี้
77142 คน
สถิติทั้งหมด
629593 คน
IP ของท่านคือ 3.90.12.112
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559

เจ้าของผลงาน : นายภูวไนย รักจำรูญ
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 578    จำนวนการดาวน์โหลด : 48 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
 การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา  2559  ในการประเมินครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม   ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต  โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model)  ตรวจสอบโครงการ และพัฒนาโครงการด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  ตามลักษณะของโครงการที่ดี  ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่ ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 97 คน  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน 8 ฉบับ  และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  และการหาค่าความเชื่อมั่น (a- Coefficient)  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
              1.  ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านความเหมาะสมของโครงการ  ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ  และด้านความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
              2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ  พบว่า  โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านบุคลากรในการดำเนินงาน  ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และวัสดุสารสนเทศ  และด้านอาคารสถานที่  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
              3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ  พบว่า  โดยภาพรวมและ
รายด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผนโครงการ  ด้านการดำเนินงานโครงการ และด้านการประเมินสรุปและรายงานผลโครงการ  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
              4.  ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ  พบว่า
                   4.1  ผลการประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พบว่า  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                   4.2  ผลการประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
ปีการศึกษา  2559  โดยภาพรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                   4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา  2559  พบว่า  โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                   4.4  ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
ปีการศึกษา  2559  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                   4.5  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา  2559  พบว่า  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                   4.6  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านควรกุฎ  ปีการศึกษา 2559  เปรียบเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียน  โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
              5.  ด้านข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ  พบว่า 
                   ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
                   จากผลการประเมินข้างต้น  ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไป     ประยุกต์ใช้ต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2559  ดังนี้
                   1.  จากผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ดังนั้น ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียน ได้ให้ความสำคัญกับการประชุมชี้แจง ถึงความจำเป็น วัตถุประสงค์  เชื่อมโยงกับนโยบายต้นสังกัด  ตลอดจนจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการมุ่งมั่นที่จะดำเนินงาน โดยคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องดำเนินการตามนโยบายและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                   2.  จากผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า อยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์  การประเมิน ดังนั้น โรงเรียนควรแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนและควรศึกษาแนวทางการดำเนินงาน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ รวมถึง การระดมทุนให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
                   3.  จากผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการดำเนินงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก 
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนั้น การดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินงานต้องจัดทำแผนให้ชัดเจน ระบุกิจกรรม  เวลา  แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการและครูทุกคนควรร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา  ร่วมวางแผน  ร่วมดำเนินการ  ร่วมประเมินและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
                   4.  จากผลการประเมินด้านผลผลิต  พบว่า  ความพึงพอใจของ ครู นักเรียนและผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  โรงเรียนจึงควรให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการรับรู้  ร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติร่วมประเมินความพึงพอใจ  เพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสม และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหา
                   ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป
                   1.  ควรมีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559  ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
                   2.  ควรมีการวิจัยหรือรายงานเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ
                   3.  ควรใช้รูปแบบการประเมินแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศในด้านอื่น ๆ ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไปดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านลานข่อย 23/พ.ย./2561
      รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านลานข่อย 23/พ.ย./2561
      รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ค./2561
      การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Following in Our Father’s Footsteps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง) 8/มิ.ย./2561
      การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13/พ.ค./2561