[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
link ที่เกี่ยวข้องสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
84 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
712 คน
สถิติเดือนนี้
9911 คน
สถิติปีนี้
157502 คน
สถิติทั้งหมด
504739 คน
IP ของท่านคือ 54.156.39.245
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา)

เจ้าของผลงาน : นางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี
เสาร์์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 473    จำนวนการดาวน์โหลด : 38 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 9 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
               การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ปีงบประมาณ 2559  ตามรูปแบบการประเมินซิปป์โมเดล (CIPP Model) โดยประเมินเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation)  ด้านกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation)  ของโครงการประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ (1) ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4  ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรด้านบุคคล ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์  และทรัพยากรด้านการจัดการ  (2) การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และ  (3) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมที่มีต่อการดำเนินโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบบันทึกปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรด้านบุคคล ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์  และทรัพยากรด้านการจัดการและแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ โดยสอบถามจากประชากร  ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น  100 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          ผลการประเมินพบว่า
     1.  ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ปีงบประมาณ 2559 ตามความคิดเห็นของครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.65, σ = 0.62)  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
     2.  ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ปีงบประมาณ 2559 ตามความคิดเห็นของครู   และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.45, σ = 0.60)  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
     3.  ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ปีงบประมาณ 2559 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.63, σ = 0.55)  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
     4.  ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ปีงบประมาณ 2559 ด้านผลผลิต  จำแนกเป็น
          4.1 ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ได้แก่ ทรัพยากรด้านบุคคล  ทรัพยากรด้านการเงิน  ทรัพยากรด้านวัสดุและอุปกรณ์  และทรัพยากรด้านการจัดการจากการบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงทั้ง 4 ด้าน  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
          4.2 การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ตามความเห็นของครู  ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                (μ = 4.43, σ = 0.57)  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
          4.3  ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้ปกครอง   ที่มีต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ปีงบประมาณ 2559 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ             มากที่สุด (μ = 4.58, σ = 0.57)    ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
          4.4  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ปีงบประมาณ 2559 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (μ = 4.77, σ = 0.42) ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
          ข้อเสนอแนะ
     1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
         1.1 โรงเรียนควรนำผลการประเมินไปวิเคราะห์ รายละเอียดของผลการดำเนินงานว่ามีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไรบ้าง เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนารูปแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาครั้งต่อไป ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
          1.2  ควรกำหนดภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด
           1.3  ควรนำผลการดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ปีงบประมาณ 2559 เผยแพร่ในวงกว้างเพื่อที่จะให้เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนที่อยู่ในบริบทที่คล้ายคลึงกัน 
     2.  ข้อเสนอในการประเมินครั้งต่อไป
          2.1 ให้มีการประเมินผลการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุนทางการศึกษาของรัฐ  และเกิดความแสมอภาค
          2.2 ให้มีการศึกษาและประเมินความต้องการจำเป็นของทรัพยากรทางการศึกษาเป็นรายด้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน 
 
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ค./2561
      การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Following in Our Father’s Footsteps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง) 8/มิ.ย./2561
      การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13/พ.ค./2561
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/ม.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 2/พ.ย./2560