[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
link ที่เกี่ยวข้องสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
323 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
539 คน
สถิติเดือนนี้
12099 คน
สถิติปีนี้
105967 คน
สถิติทั้งหมด
453204 คน
IP ของท่านคือ 54.225.17.239
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559

เจ้าของผลงาน : นางสาวปราณีต รามหนู
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 695    จำนวนการดาวน์โหลด : 39 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 23 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง                  รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
                              การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2559
ผู้วิจัย                     นางสาวปราณีต  รามหนู
ปีการศึกษา            2559
 
 
                                                                                   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
                         การรายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  รายงานการประเมินผลการดำเนินงานใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model) ประชากรที่ใช้ในการประเมิน  จำนวน 237  คน  ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน  ครู  จำนวน 10 คน  ผู้ปกครอง จำนวน 100 คน  นักเรียน  จำนวน 120  คน  ในปีการศึกษา 2559  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จำนวน 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินปรากฏผลดังนี้
                1. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ในด้านบริบท  ผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยภาพรวมพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถปฏิบัติได้ รองลงมา  คือ  การกำหนดเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของโครงการ  และอันดับที่ 3 คือ การกำหนดหลักการของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของโรงเรียน
                2. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ในด้านปัจจัยนำเข้าผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู  โดยภาพรวมพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ บุคลากรที่จัดโครงการมีความรู้ในเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รองลงมา  คือ  จำนวนบุคลากรที่จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีความเพียงพอและเหมาะสม  และอันดับที่ 3 คือ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
                3. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ในด้านกระบวนการผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู  โดยภาพรวมพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลายรูปแบบด้วยความประหยัด รองลงมา  คือ  ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินงานทุกๆ ด้าน  และอันดับที่ 3 คือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เร้าความสนใจและเหมาะสมกับวัย
                4. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ในด้านผลผลิต ดังนี้
                    4.1 การประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2559  ใน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเล่านิทานเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้  กิจกรรมภาษาไทย – ภาษาอังกฤษวันละคำ  กิจกรรมยอดนักอ่านและกิจกรรมวันสำคัญ ผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยภาพรวมพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีความเห็นในกิจกรรมโดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ กิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้   กิจกรรมเล่านิทานเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมภาษาไทย – ภาษาอังกฤษวันละคำ  กิจกรรมยอดนักอ่านและกิจกรรมวันสำคัญ
                    4.2 การประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2559  ผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ ให้ความสำคัญของการอ่าน รองลงมา  คือ  สนใจการอ่าน  และอันดับที่ 3 คือ ถือเอาการอ่านเป็นกิจวัตรประจำวัน
                     4.3 การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู  โดยภาพรวมพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ กิจกรรมตรงกับความต้องการ รองลงมา  คือ  ความพึงพอใจต่อกิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้  และอันดับที่ 3 คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
                   4.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2558 กับ 2559 มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยล10.43


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ค./2561
      การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Following in Our Father’s Footsteps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง) 8/มิ.ย./2561
      การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13/พ.ค./2561
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/ม.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 2/พ.ย./2560ความคิดเห็นที่ 1 ศุกร์์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:23:55
  ข้อความ :

     Under Armour Valentino Shoes Pandora Curry 4 Pandora Jewelry Nike Vapor Max Fidget Spinners Curry 4 Coach Outlet Nike Cortez Men Michael Kors Handbags Ultra Boost Coach Factory Outlet Michael Kors Canada Outlet Adidas Shoes Clarks Shoes For Women Nike Air Max Polo Ralph Lauren Outlet Longchamp Bags Birkenstock Space Jam 11 Kyrie 3 Nike Air More Uptempo Kate Spade Outlet Rihanna Puma Lebron 15 Shoes Red Bottom Shoes Yeezy boost 350 v2 Longchamp Outlet Sale Pandora Charms Outlet Kyrie Basketball Shoe Adidas Yeezy Kate Spade Outlet Online Pandora Jewelry Vans Polo Ralph Lauren Outlet Ralph Lauren Outlet Online Skechers UK Ralph Lauren Outlet Online James Harden shoes Lebron 15 Yeezy Boost 350


โดย : Lisa    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อาทิตย์ ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 02:43:36
  ข้อความ :

     Longchamp Adidas Shoes Lebron James Shoes Pandora Canada Christian Louboutin Shoes Chaussure Air Max 90 Pandora Jewelry Air Max Timberlad Shoes Polo Ralph Lauren Cheap Pandora Charms Christian Louboutin Shoes Pandora Charms Nike Air Max Red Jordan 11 Red Bottom Shoes Yeezy Beluga 2.0 Pandora Jewelry Nike Shoes For Women Pandoras KD Shoes Nike Shoes For Women Christian Louboutin Shoes Nike Outlet Yeezys Pandora UK Adidas Outlet Jordan Retro Moncler Air Force 1 Moncler UK Louboutin Shoes Puma Shoes For Women


โดย : Mike    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 อาทิตย์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 04:36:27
  ข้อความ :

     Yeezy Beluga Kyrie 4 Shoes The North Face Jackets Valentino Nike Shoes Pandora Jewelry Lebron Shoes Adidas Shoes Louboutin Shoes Yeezy boost 350 v2 Timberlad Shoes NMD Adidas Red Bottom Shoes Ralph Lauren Outlet Jimmy Choo Shoes Outlet Nike Outlet Ralph Lauren Puma Shoes Pandora Jewelry Official Site Kevin Durant Shoes Air Max 90 Adidas Outlet Pandora Charms Sale Clearance Retro Jordan 11 Pandora Bracelet Pandora Rings Official Site Coach Outlet KD 10 Adidas NMD R1 Timberland Boots For Women North Face Outlet Pandora Moncler UK Vans Outlet Yeezy Nike Kyrie 3 Tory Burch Outlet Louboutin Shoes Pandora Charms Jordan 11 Red Louboutin Heels Harden shoes Timberland Boots Nike Air Force 1 Nike Kyrie 3 Pandora Rings Air Max Christian Louboutin Shoes Longchamp Handbags Pandora Jewelry Ralph Lauren Pandora Jewelry KD Shoes Air Max Shoes Moncler


โดย : James    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 21:31:01
  ข้อความ :

     Fidget Spinner Coach Outlet Huaraches Nike Longchamp Outlet Sale Red Bottom Shoes For Women Coach Outlet Yeezy Kate Spade Outlet Lebron 15 Pandora Jewelry Ralph Lauren Outlet Online Adidas Shoes Vans Fenty Puma by Rihanna Birkenstock Outlet Online Pandora Charms Kyrie Irving Shoes Michael Kors Canada Outlet Soccer Cleats On Sale Kate Spade New York Outlet Rihanna Puma Clarks Shoes Nike Store New Jordans Curry 4 Pandora Outlet Online Skechers Shoes Birkenstock Jordan 11 Space Jam Adidas Yeezy Christian Louboutin Ralph Lauren Outlet Store Yeezy Boost 350 Nike Air Max 95 Blue Tint Yeezy Michael Kors Canada Air Max 2018 Under Armour Outlet Store Nike Air Max Yeezy Boost 350 V2 Jordan 11 Air Max 90 Pandora Jewelry Goyard Handbags Ultra Boost Adidas Yeezy Ralph Lauren Sale Clearance UK Birkenstock Shoes Nike Air More Uptempo Birkenstock Nike Vapormax Adidas Outlet Ralph Lauren Outlet Online Pandora Charms Outlet Yeezys Shoes NMD R1 Polo Ralph Lauren Outlet Curry 4 Shoes Air Jordans James Harden shoes Polo Ralph Lauren Outlet Online Longchamp Adidas Ultra Boost Curry Shoes Nike Vapormax Pandora Jewelry Nike Cortez Kyrie Irving Shoes Lebron 15


โดย : William    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 05:50:37
  ข้อความ :

     Longchamp Handbags Air Max 90 Pas Cher Louboutin Shoes Pandora Bracelet KD Shoes Pandora Ralph Lauren Pandora Rings Official Site Jordan 11 Red Christian Louboutin Shoes Pandora Adidas NMD Womens Air Max Pas Cher North Face Outlet Yeezy Beluga Timberland Boots For Men Vans Outlet Store Kyrie 3 Timberland Boots For Women Nike Shoes For Men Adidas Outlet KD Shoes Kyrie 4 Pandora Jewelry Lebron Shoes Ralph Lauren Polo Louboutin Shoes Pandora Charms Sale Adidas Shoes Air Max Shoes Red Bottoms Christian Louboutin Shoes Air Force 1 Moncler Yeezy Jimmy Choo Shoes Outlet Valentino Jordan Retro 11 Pandora Jewelry Official Site Timberlad Shoes Pandora Charm Nike Outlet Store Adidas NMD North Face Jackets Moncler UK Yeezy boost 350 v2 Kyrie 3 Puma Shoes Pandora Ring Ralph Lauren Outlet James Harden shoes Coach Outlet Online KD 10 Shoes Pandora Jewelry Official Site Tory Burch


โดย : Nicole    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 6 อาทิตย์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13:17:24
  ข้อความ :

     [url=http://www.pandorajewelryoff.us.com/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.pandoras.us.com/][b]Pandoras Jewelry[/b][/url] [url=http://www.christianlouboutinshoesdiscount.us.com/][b]Christian Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.kyrie3shoes.us.com/][b]Kyrie 3 Shoes[/b][/url] [url=http://www.nike--outlet.us.com/][b]Nike Outlet[/b][/url] [url=http://www.longchampshandbags.us.com/][b]Longchamp Le Pliage[/b][/url] [url=http://www.monclerukoutllet.org.uk/][b]Moncler[/b][/url] [url=http://www.lebron-shoes.us.com/][b]Lebron Shoes[/b][/url] [url=http://www.kd10shoes.us.com/][b]KD 10 Shoes[/b][/url] [url=http://www.monclers.org.uk/][b]Moncler[/b][/url] [url=http://www.kd-shoes.us.com/][b]Kevin Durant Shoes[/b][/url] [url=http://www.timberlandbootsformen.com.co/][b]Timberland Boots For Men[/b][/url] [url=http://www.kd10.com.co/][b]KD 10[/b][/url] [url=http://www.pandoracharm-jewelry.us.com/][b]Pandora Charm[/b][/url] [url=http://www.adidasnmdofficial.us.com/][b]Adidas NMD[/b][/url] [url=http://www.kyrie4.com.co/][b]Kyrie 4 Shoes[/b][/url] [url=http://www.jordan11red.us.com/][b]Red Jordan 11[/b][/url] [url=http://www.adidasshoesonline.us.com/][b]Adidas Shoes[/b][/url] [url=http://www.toryburchoutletinc.us.com/][b]Tory Burch Outlet[/b][/url] [url=http://www.yeezysboost350v2.us.com/][b]Yeezy boost 350 v2[/b][/url] [url=http://www.pandorajewelryofficialsite.us.com/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.ralphlaurenpoloshirtsoutlet.org.uk/][b]Ralph Lauren[/b][/url] [url=http://www.valentinos.us.com/][b]Valentino[/b][/url] [url=http://www.timberlandbootsshoes.us.com/][b]Timberlad Boots[/b][/url] [url=http://www.louboutinshoesheels.us.com/][b]Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.jimmychoooutletshoes.us.com/][b]Jimmy Choo Shoes[/b][/url] [url=http://www.yeezybeluga.us.com/][b]Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0[/b][/url] [url=http://www.christianlouboutinshoesinc.us.com/][b]Christian Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.coachoutletonlinehandbags.us.com/][b]Coach Outlet[/b][/url] [url=http://www.kyrie3.com.co/][b]Kyrie 3[/b][/url] [url=http://www.officialpandorajewelry.us.com/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.jordanretro-11.us.com/][b]Jordan Retro 11[/b][/url] [url=http://www.louboutinsshoes.us.com/][b]Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.jamesharden-shoes.us.com/][b]Harden shoes[/b][/url] [url=http://www.airmax90chaussure.fr/][b]Air Max 90[/b][/url] [url=http://www.pandoracharmssaleclearance.com.co/][b]Pandora Charms Sale Clearance[/b][/url] [url=http://www.adidasoutlet-store.us.com/][b]Adidas Outlet Store[/b][/url] [url=http://www.northfaceoutletoff.us.com/][b]North Face Jackets Clearance[/b][/url] [url=http://www.northfacesjackets.us.com/][b]North Face Jackets[/b][/url] [url=http://www.pandoraringsofficial.us.com/][b]Pandora Rings[/b][/url] [url=http://www.air-maxfr.fr/][b]Air Max[/b][/url] [url=http://www.ralphlaurenoutletpoloonline.us.com/][b]Ralph Lauren Outlet[/b][/url] [url=http://www.nmdadidas.com.co/][b]Adidas NMD[/b][/url] [url=http://www.airmaxs.us.com/][b]Air Max[/b][/url] [url=http://www.pandoracanadajewelry.ca/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.ralph--lauren.us.com/][b]Ralph Lauren[/b][/url] [url=http://www.pandorarings.us.com/][b]Pandora Ring[/b][/url] [url=http://www.vansoutlet-store.us.com/][b]Vans Outlet[/b][/url] [url=http://www.puma--shoes.us.com/][b]Puma Shoes For Men[/b][/url] [url=http://www.pandorabraceletjewelry.us.com/][b]Pandora Bracelet[/b][/url] [url=http://www.nike--shoes.us.com/][b]Nike Shoes[/b][/url] [url=http://www.red-bottomsshoes.us.com/][b]Red Bottom Shoes[/b][/url] [url=http://www.yeezys.com.co/][b]Yeezy Shoes[/b][/url] [url=http://www.nikeairforce1.com.co/][b]Air Force 1[/b][/url] [url=http://www.timberlandbootsofficial.us.com/][b]Timberland Boots[/b][/url]


โดย : Sherlyn    ไอพี : 173.245.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 7 เสาร์์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 23:36:29
  ข้อความ :

     [url=http://www.airmaxs.us.com/][b]Air Max[/b][/url] [url=http://www.louboutinsshoes.us.com/][b]Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.pandorajewelryoff.us.com/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.toryburchoutletinc.us.com/][b]Tory Burch Outlet Online[/b][/url] [url=http://www.yeezysboost350v2.us.com/][b]Yeezy boost 350 v2[/b][/url] [url=http://www.pandorajewelryofficialsite.us.com/][b]Pandora Jewelry Official Site[/b][/url] [url=http://www.coachoutletonlinehandbags.us.com/][b]Coach Outlet[/b][/url] [url=http://www.northfacesjackets.us.com/][b]North Face Jackets[/b][/url] [url=http://www.jordan11red.us.com/][b]Red Jordan 11[/b][/url] [url=http://www.northfaceoutletoff.us.com/][b]North Face Outlet[/b][/url] [url=http://www.kd10.com.co/][b]KD 10[/b][/url] [url=http://www.valentinos.us.com/][b]Valentino[/b][/url] [url=http://www.longchampshandbags.us.com/][b]Longchamp Handbags[/b][/url] [url=http://www.kd-shoes.us.com/][b]KD Shoes[/b][/url] [url=http://www.christianlouboutinshoesdiscount.us.com/][b]Christian Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.jimmychoooutletshoes.us.com/][b]Jimmy Choo Shoes[/b][/url] [url=http://www.pandorarings.us.com/][b]Pandora Rings[/b][/url] [url=http://www.puma--shoes.us.com/][b]Puma Shoes[/b][/url] [url=http://www.kd10shoes.us.com/][b]KD Shoes[/b][/url] [url=http://www.kyrie4.com.co/][b]Kyrie 4[/b][/url] [url=http://www.air-maxfr.fr/][b]Air Max Pas Cher[/b][/url] [url=http://www.airmax90chaussure.fr/][b]Air Max 90[/b][/url] [url=http://www.vansoutlet-store.us.com/][b]Vans Outlet Store[/b][/url] [url=http://www.louboutinshoesheels.us.com/][b]Louboutin Heels[/b][/url] [url=http://www.monclerukoutllet.org.uk/][b]Moncler UK[/b][/url] [url=http://www.yeezys.com.co/][b]Yeezys[/b][/url] [url=http://www.pandoraringsofficial.us.com/][b]Pandora Rings[/b][/url] [url=http://www.ralphlaurenpoloshirtsoutlet.org.uk/][b]Ralph Lauren Polo[/b][/url] [url=http://www.monclers.org.uk/][b]Moncler[/b][/url] [url=http://www.jordanretro-11.us.com/][b]Jordan Retro 11[/b][/url] [url=http://www.timberlandbootsofficial.us.com/][b]Timberland Boots For Women[/b][/url] [url=http://www.timberlandbootsshoes.us.com/][b]Timberlad Shoes[/b][/url] [url=http://www.pandoracharmssaleclearance.com.co/][b]Pandora Charms[/b][/url] [url=http://www.nikeairforce1.com.co/][b]Nike Air Force 1[/b][/url] [url=http://www.adidasnmdofficial.us.com/][b]Adidas NMD[/b][/url] [url=http://www.lebron-shoes.us.com/][b]Lebron Shoes[/b][/url] [url=http://www.ralphlaurenoutletpoloonline.us.com/][b]Ralph Lauren Outlet[/b][/url] [url=http://www.nmdadidas.com.co/][b]NMD Adidas[/b][/url] [url=http://www.nike--outlet.us.com/][b]Nike Outlet[/b][/url] [url=http://www.jamesharden-shoes.us.com/][b]James Harden shoes[/b][/url] [url=http://www.ralph--lauren.us.com/][b]Ralph Lauren[/b][/url] [url=http://www.pandoras.us.com/][b]Pandora[/b][/url] [url=http://www.pandorabraceletjewelry.us.com/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.christianlouboutinshoesinc.us.com/][b]Christian Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.yeezybeluga.us.com/][b]Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0[/b][/url] [url=http://www.nike--shoes.us.com/][b]Nike Shoes[/b][/url] [url=http://www.officialpandorajewelry.us.com/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.pandoracharm-jewelry.us.com/][b]Pandora Charms Sale Clearance[/b][/url] [url=http://www.adidasoutlet-store.us.com/][b]Adidas Outlet Store[/b][/url] [url=http://www.timberlandbootsformen.com.co/][b]Timberland Boots For Men[/b][/url] [url=http://www.adidasshoesonline.us.com/][b]Adidas Shoes[/b][/url] [url=http://www.kyrie3shoes.us.com/][b]Kyrie 3 Shoes[/b][/url] [url=http://www.kyrie3.com.co/][b]Kyrie 3 Shoes[/b][/url] [url=http://www.red-bottomsshoes.us.com/][b]Red Bottom Shoes[/b][/url] [url=http://www.pandoracanadajewelry.ca/][b]Pandora Jewelry[/b][/url]


โดย : James    ไอพี : 108.171.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 8 จันทร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 05:25:51
  ข้อความ :

     Kyrie Shoes Coach Outlet Ultra Boost Ralph Lauren Outlet Online Yeezy Pandora Jewelry Michael Kors Canada Christian Louboutin Nike Air Vapormax Nike Air Max Yeezy Boost 350 Nike Huaraches Birkenstock Outlet Nike Cortez Goyard Pandora Charms Outlet Rihanna Puma Birkenstock Sandals For Women Curry 4 Shoes Ralph Lauren Outlet Pandora Jewelry Pandora Charms Outlet Nike Vapormax Yeezy 350 V2 Boost Longchamp Outlet Adidas Yeezy Boost 350 Adidas Outlet Store Nike Air Max Under Armour Outlet New Jordans Jordan 11 Space Jam Yeezy Shoes Adidas Yeezy Kate Spade Outlet Polo Ralph Lauren Outlet Adidas Shoes Jordan 11 For Sale Kyrie Irving Shoes Nike Lebron 15 Pandora Polo Ralph Lauren Outlet Online Fenty Puma by Rihanna Skechers Shoes Polo Ralph Lauren Outlet Nike Store Red Bottom Shoes Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint Fidget Spinners Birkenstock Shoes Lebron 15 Vans Air Max 90 Kate Spade New York Outlet Ralph Lauren Curry 4 Release Dates Air Max 95 Clarks Shoes Women Nike Air Uptempo Adidas NMD Stephen Curry Shoes Longchamp Bags Coach Factory Outlet Air Jordans Soccer Shoes Michael Kors Canada Outlet Birkenstock Sandals Pandora Jewelry Harden vol 1 Adidas Ultra Boost


โดย : William    ไอพี : 108.171.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 9 จันทร์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 23:05:57
  ข้อความ :

     ECCO Pandora Official Site Pandora Charms UK Air Max Skechers Outlet Adidas Shoes ECCO Ed Hardy Pandora Ralph Lauren Outlet Ray Ban Outlet Christian Louboutin Birkenstocks Pandora Bracelet Pandora Charms Ray Ban Glasses Ray Ban Sunglasses Goyard Handbags Oakley Si Pandora Canada Pandora Jewelry Adidas Yeezy Fitflop Shoes Ray Ban Eyeglasses Cheap Moncler Outlet Fitflop Sale Clearance Ray Ban Aviator Sunglasses Valentino Sandals Pandora Charms Pandora Bracelet Nike Outlet Balenciaga Sneakers Oakley On Sale Adidas Outlet Pandora Pandora Jewelry Official Site Yeezy Red Bottoms Louboutin Air Jordan 11 Fitflop Outlet Adidas NMD R1 Louboutin Shoes, Pandora UK Moncler Jacket Pandora Charms Nike Sneakers Timberland Yeezy Shoes Pandora Birkenstock Sandals On Sale Pandora Charms Oakley Sunglasses Air Max Bottega Veneta Outlet Oakley Sunglasses Birkenstock Outlet Christian Louboutin Shoes Kate Spade Bags Longchamp Handbags Nike Outlet UK Jordans 11 Oakley Outlet Store Louboutin shoes Cheap Ray Ban Sunglasses Balenciaga Pandora Bracelets Yeezy Shoes Oakley Sunglasses Wholesale Pandora Official Site Pandora Outlet Online Oakley Standard Issue Moncler Ray Ban Sunglasses Fitflop Sale Clearance Moncler Christian Louboutin Shoes Ray Ban Aviator Nike Store Ray Ban Outlet Sunglasses Adidas NMD Ray Ban Wayfarer 2140 Pandora Jewelry Kate Spade Outlet Online Goyard Handbags Cheap Oakley Sunglasses Fitflop Shoes Yeezy Shoes Ferragamo Belts Balenciaga Oakley Sunglasses Wholesale Bottega Veneta Handbags Nike Outlet Nike Factory Outlet Christian Louboutin Nike Roshe Adidas Superstar Shoes Air Jordan Pandora Charms Jewelry Moncler Jackets Ferragamo Outlet


โดย : Barbara    ไอพี : 27.153.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanchit3759@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป