[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
link ที่เกี่ยวข้องสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
95 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
712 คน
สถิติเดือนนี้
9922 คน
สถิติปีนี้
157513 คน
สถิติทั้งหมด
504750 คน
IP ของท่านคือ 54.156.39.245
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559

เจ้าของผลงาน : นางสาวปราณีต รามหนู
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 2701    จำนวนการดาวน์โหลด : 42 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 23 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง                  รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
                              การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2559
ผู้วิจัย                     นางสาวปราณีต  รามหนู
ปีการศึกษา            2559
 
 
                                                                                   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
                         การรายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  รายงานการประเมินผลการดำเนินงานใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model) ประชากรที่ใช้ในการประเมิน  จำนวน 237  คน  ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน  ครู  จำนวน 10 คน  ผู้ปกครอง จำนวน 100 คน  นักเรียน  จำนวน 120  คน  ในปีการศึกษา 2559  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จำนวน 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินปรากฏผลดังนี้
                1. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ในด้านบริบท  ผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยภาพรวมพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถปฏิบัติได้ รองลงมา  คือ  การกำหนดเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของโครงการ  และอันดับที่ 3 คือ การกำหนดหลักการของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของโรงเรียน
                2. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ในด้านปัจจัยนำเข้าผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู  โดยภาพรวมพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ บุคลากรที่จัดโครงการมีความรู้ในเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รองลงมา  คือ  จำนวนบุคลากรที่จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีความเพียงพอและเหมาะสม  และอันดับที่ 3 คือ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
                3. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ในด้านกระบวนการผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู  โดยภาพรวมพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลายรูปแบบด้วยความประหยัด รองลงมา  คือ  ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินงานทุกๆ ด้าน  และอันดับที่ 3 คือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เร้าความสนใจและเหมาะสมกับวัย
                4. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ในด้านผลผลิต ดังนี้
                    4.1 การประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2559  ใน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเล่านิทานเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้  กิจกรรมภาษาไทย – ภาษาอังกฤษวันละคำ  กิจกรรมยอดนักอ่านและกิจกรรมวันสำคัญ ผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยภาพรวมพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีความเห็นในกิจกรรมโดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ กิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้   กิจกรรมเล่านิทานเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมภาษาไทย – ภาษาอังกฤษวันละคำ  กิจกรรมยอดนักอ่านและกิจกรรมวันสำคัญ
                    4.2 การประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2559  ผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ ให้ความสำคัญของการอ่าน รองลงมา  คือ  สนใจการอ่าน  และอันดับที่ 3 คือ ถือเอาการอ่านเป็นกิจวัตรประจำวัน
                     4.3 การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู  โดยภาพรวมพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ กิจกรรมตรงกับความต้องการ รองลงมา  คือ  ความพึงพอใจต่อกิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้  และอันดับที่ 3 คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
                   4.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2558 กับ 2559 มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยล10.43


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ค./2561
      การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Following in Our Father’s Footsteps ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง) 8/มิ.ย./2561
      การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13/พ.ค./2561
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/ม.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนกุฎ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 2/พ.ย./2560ความคิดเห็นที่ 1 ศุกร์์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:23:55
  ข้อความ :

     Under Armour Valentino Shoes Pandora Curry 4 Pandora Jewelry Nike Vapor Max Fidget Spinners Curry 4 Coach Outlet Nike Cortez Men Michael Kors Handbags Ultra Boost Coach Factory Outlet Michael Kors Canada Outlet Adidas Shoes Clarks Shoes For Women Nike Air Max Polo Ralph Lauren Outlet Longchamp Bags Birkenstock Space Jam 11 Kyrie 3 Nike Air More Uptempo Kate Spade Outlet Rihanna Puma Lebron 15 Shoes Red Bottom Shoes Yeezy boost 350 v2 Longchamp Outlet Sale Pandora Charms Outlet Kyrie Basketball Shoe Adidas Yeezy Kate Spade Outlet Online Pandora Jewelry Vans Polo Ralph Lauren Outlet Ralph Lauren Outlet Online Skechers UK Ralph Lauren Outlet Online James Harden shoes Lebron 15 Yeezy Boost 350


โดย : Lisa    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อาทิตย์ ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 02:43:36
  ข้อความ :

     Longchamp Adidas Shoes Lebron James Shoes Pandora Canada Christian Louboutin Shoes Chaussure Air Max 90 Pandora Jewelry Air Max Timberlad Shoes Polo Ralph Lauren Cheap Pandora Charms Christian Louboutin Shoes Pandora Charms Nike Air Max Red Jordan 11 Red Bottom Shoes Yeezy Beluga 2.0 Pandora Jewelry Nike Shoes For Women Pandoras KD Shoes Nike Shoes For Women Christian Louboutin Shoes Nike Outlet Yeezys Pandora UK Adidas Outlet Jordan Retro Moncler Air Force 1 Moncler UK Louboutin Shoes Puma Shoes For Women


โดย : Mike    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 อาทิตย์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 04:36:27
  ข้อความ :

     Yeezy Beluga Kyrie 4 Shoes The North Face Jackets Valentino Nike Shoes Pandora Jewelry Lebron Shoes Adidas Shoes Louboutin Shoes Yeezy boost 350 v2 Timberlad Shoes NMD Adidas Red Bottom Shoes Ralph Lauren Outlet Jimmy Choo Shoes Outlet Nike Outlet Ralph Lauren Puma Shoes Pandora Jewelry Official Site Kevin Durant Shoes Air Max 90 Adidas Outlet Pandora Charms Sale Clearance Retro Jordan 11 Pandora Bracelet Pandora Rings Official Site Coach Outlet KD 10 Adidas NMD R1 Timberland Boots For Women North Face Outlet Pandora Moncler UK Vans Outlet Yeezy Nike Kyrie 3 Tory Burch Outlet Louboutin Shoes Pandora Charms Jordan 11 Red Louboutin Heels Harden shoes Timberland Boots Nike Air Force 1 Nike Kyrie 3 Pandora Rings Air Max Christian Louboutin Shoes Longchamp Handbags Pandora Jewelry Ralph Lauren Pandora Jewelry KD Shoes Air Max Shoes Moncler


โดย : James    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 21:31:01
  ข้อความ :

     Fidget Spinner Coach Outlet Huaraches Nike Longchamp Outlet Sale Red Bottom Shoes For Women Coach Outlet Yeezy Kate Spade Outlet Lebron 15 Pandora Jewelry Ralph Lauren Outlet Online Adidas Shoes Vans Fenty Puma by Rihanna Birkenstock Outlet Online Pandora Charms Kyrie Irving Shoes Michael Kors Canada Outlet Soccer Cleats On Sale Kate Spade New York Outlet Rihanna Puma Clarks Shoes Nike Store New Jordans Curry 4 Pandora Outlet Online Skechers Shoes Birkenstock Jordan 11 Space Jam Adidas Yeezy Christian Louboutin Ralph Lauren Outlet Store Yeezy Boost 350 Nike Air Max 95 Blue Tint Yeezy Michael Kors Canada Air Max 2018 Under Armour Outlet Store Nike Air Max Yeezy Boost 350 V2 Jordan 11 Air Max 90 Pandora Jewelry Goyard Handbags Ultra Boost Adidas Yeezy Ralph Lauren Sale Clearance UK Birkenstock Shoes Nike Air More Uptempo Birkenstock Nike Vapormax Adidas Outlet Ralph Lauren Outlet Online Pandora Charms Outlet Yeezys Shoes NMD R1 Polo Ralph Lauren Outlet Curry 4 Shoes Air Jordans James Harden shoes Polo Ralph Lauren Outlet Online Longchamp Adidas Ultra Boost Curry Shoes Nike Vapormax Pandora Jewelry Nike Cortez Kyrie Irving Shoes Lebron 15


โดย : William    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 05:50:37
  ข้อความ :

     Longchamp Handbags Air Max 90 Pas Cher Louboutin Shoes Pandora Bracelet KD Shoes Pandora Ralph Lauren Pandora Rings Official Site Jordan 11 Red Christian Louboutin Shoes Pandora Adidas NMD Womens Air Max Pas Cher North Face Outlet Yeezy Beluga Timberland Boots For Men Vans Outlet Store Kyrie 3 Timberland Boots For Women Nike Shoes For Men Adidas Outlet KD Shoes Kyrie 4 Pandora Jewelry Lebron Shoes Ralph Lauren Polo Louboutin Shoes Pandora Charms Sale Adidas Shoes Air Max Shoes Red Bottoms Christian Louboutin Shoes Air Force 1 Moncler Yeezy Jimmy Choo Shoes Outlet Valentino Jordan Retro 11 Pandora Jewelry Official Site Timberlad Shoes Pandora Charm Nike Outlet Store Adidas NMD North Face Jackets Moncler UK Yeezy boost 350 v2 Kyrie 3 Puma Shoes Pandora Ring Ralph Lauren Outlet James Harden shoes Coach Outlet Online KD 10 Shoes Pandora Jewelry Official Site Tory Burch


โดย : Nicole    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 6 อาทิตย์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13:17:24
  ข้อความ :

     [url=http://www.pandorajewelryoff.us.com/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.pandoras.us.com/][b]Pandoras Jewelry[/b][/url] [url=http://www.christianlouboutinshoesdiscount.us.com/][b]Christian Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.kyrie3shoes.us.com/][b]Kyrie 3 Shoes[/b][/url] [url=http://www.nike--outlet.us.com/][b]Nike Outlet[/b][/url] [url=http://www.longchampshandbags.us.com/][b]Longchamp Le Pliage[/b][/url] [url=http://www.monclerukoutllet.org.uk/][b]Moncler[/b][/url] [url=http://www.lebron-shoes.us.com/][b]Lebron Shoes[/b][/url] [url=http://www.kd10shoes.us.com/][b]KD 10 Shoes[/b][/url] [url=http://www.monclers.org.uk/][b]Moncler[/b][/url] [url=http://www.kd-shoes.us.com/][b]Kevin Durant Shoes[/b][/url] [url=http://www.timberlandbootsformen.com.co/][b]Timberland Boots For Men[/b][/url] [url=http://www.kd10.com.co/][b]KD 10[/b][/url] [url=http://www.pandoracharm-jewelry.us.com/][b]Pandora Charm[/b][/url] [url=http://www.adidasnmdofficial.us.com/][b]Adidas NMD[/b][/url] [url=http://www.kyrie4.com.co/][b]Kyrie 4 Shoes[/b][/url] [url=http://www.jordan11red.us.com/][b]Red Jordan 11[/b][/url] [url=http://www.adidasshoesonline.us.com/][b]Adidas Shoes[/b][/url] [url=http://www.toryburchoutletinc.us.com/][b]Tory Burch Outlet[/b][/url] [url=http://www.yeezysboost350v2.us.com/][b]Yeezy boost 350 v2[/b][/url] [url=http://www.pandorajewelryofficialsite.us.com/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.ralphlaurenpoloshirtsoutlet.org.uk/][b]Ralph Lauren[/b][/url] [url=http://www.valentinos.us.com/][b]Valentino[/b][/url] [url=http://www.timberlandbootsshoes.us.com/][b]Timberlad Boots[/b][/url] [url=http://www.louboutinshoesheels.us.com/][b]Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.jimmychoooutletshoes.us.com/][b]Jimmy Choo Shoes[/b][/url] [url=http://www.yeezybeluga.us.com/][b]Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0[/b][/url] [url=http://www.christianlouboutinshoesinc.us.com/][b]Christian Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.coachoutletonlinehandbags.us.com/][b]Coach Outlet[/b][/url] [url=http://www.kyrie3.com.co/][b]Kyrie 3[/b][/url] [url=http://www.officialpandorajewelry.us.com/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.jordanretro-11.us.com/][b]Jordan Retro 11[/b][/url] [url=http://www.louboutinsshoes.us.com/][b]Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.jamesharden-shoes.us.com/][b]Harden shoes[/b][/url] [url=http://www.airmax90chaussure.fr/][b]Air Max 90[/b][/url] [url=http://www.pandoracharmssaleclearance.com.co/][b]Pandora Charms Sale Clearance[/b][/url] [url=http://www.adidasoutlet-store.us.com/][b]Adidas Outlet Store[/b][/url] [url=http://www.northfaceoutletoff.us.com/][b]North Face Jackets Clearance[/b][/url] [url=http://www.northfacesjackets.us.com/][b]North Face Jackets[/b][/url] [url=http://www.pandoraringsofficial.us.com/][b]Pandora Rings[/b][/url] [url=http://www.air-maxfr.fr/][b]Air Max[/b][/url] [url=http://www.ralphlaurenoutletpoloonline.us.com/][b]Ralph Lauren Outlet[/b][/url] [url=http://www.nmdadidas.com.co/][b]Adidas NMD[/b][/url] [url=http://www.airmaxs.us.com/][b]Air Max[/b][/url] [url=http://www.pandoracanadajewelry.ca/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.ralph--lauren.us.com/][b]Ralph Lauren[/b][/url] [url=http://www.pandorarings.us.com/][b]Pandora Ring[/b][/url] [url=http://www.vansoutlet-store.us.com/][b]Vans Outlet[/b][/url] [url=http://www.puma--shoes.us.com/][b]Puma Shoes For Men[/b][/url] [url=http://www.pandorabraceletjewelry.us.com/][b]Pandora Bracelet[/b][/url] [url=http://www.nike--shoes.us.com/][b]Nike Shoes[/b][/url] [url=http://www.red-bottomsshoes.us.com/][b]Red Bottom Shoes[/b][/url] [url=http://www.yeezys.com.co/][b]Yeezy Shoes[/b][/url] [url=http://www.nikeairforce1.com.co/][b]Air Force 1[/b][/url] [url=http://www.timberlandbootsofficial.us.com/][b]Timberland Boots[/b][/url]


โดย : Sherlyn    ไอพี : 173.245.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 7 เสาร์์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 23:36:29
  ข้อความ :

     [url=http://www.airmaxs.us.com/][b]Air Max[/b][/url] [url=http://www.louboutinsshoes.us.com/][b]Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.pandorajewelryoff.us.com/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.toryburchoutletinc.us.com/][b]Tory Burch Outlet Online[/b][/url] [url=http://www.yeezysboost350v2.us.com/][b]Yeezy boost 350 v2[/b][/url] [url=http://www.pandorajewelryofficialsite.us.com/][b]Pandora Jewelry Official Site[/b][/url] [url=http://www.coachoutletonlinehandbags.us.com/][b]Coach Outlet[/b][/url] [url=http://www.northfacesjackets.us.com/][b]North Face Jackets[/b][/url] [url=http://www.jordan11red.us.com/][b]Red Jordan 11[/b][/url] [url=http://www.northfaceoutletoff.us.com/][b]North Face Outlet[/b][/url] [url=http://www.kd10.com.co/][b]KD 10[/b][/url] [url=http://www.valentinos.us.com/][b]Valentino[/b][/url] [url=http://www.longchampshandbags.us.com/][b]Longchamp Handbags[/b][/url] [url=http://www.kd-shoes.us.com/][b]KD Shoes[/b][/url] [url=http://www.christianlouboutinshoesdiscount.us.com/][b]Christian Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.jimmychoooutletshoes.us.com/][b]Jimmy Choo Shoes[/b][/url] [url=http://www.pandorarings.us.com/][b]Pandora Rings[/b][/url] [url=http://www.puma--shoes.us.com/][b]Puma Shoes[/b][/url] [url=http://www.kd10shoes.us.com/][b]KD Shoes[/b][/url] [url=http://www.kyrie4.com.co/][b]Kyrie 4[/b][/url] [url=http://www.air-maxfr.fr/][b]Air Max Pas Cher[/b][/url] [url=http://www.airmax90chaussure.fr/][b]Air Max 90[/b][/url] [url=http://www.vansoutlet-store.us.com/][b]Vans Outlet Store[/b][/url] [url=http://www.louboutinshoesheels.us.com/][b]Louboutin Heels[/b][/url] [url=http://www.monclerukoutllet.org.uk/][b]Moncler UK[/b][/url] [url=http://www.yeezys.com.co/][b]Yeezys[/b][/url] [url=http://www.pandoraringsofficial.us.com/][b]Pandora Rings[/b][/url] [url=http://www.ralphlaurenpoloshirtsoutlet.org.uk/][b]Ralph Lauren Polo[/b][/url] [url=http://www.monclers.org.uk/][b]Moncler[/b][/url] [url=http://www.jordanretro-11.us.com/][b]Jordan Retro 11[/b][/url] [url=http://www.timberlandbootsofficial.us.com/][b]Timberland Boots For Women[/b][/url] [url=http://www.timberlandbootsshoes.us.com/][b]Timberlad Shoes[/b][/url] [url=http://www.pandoracharmssaleclearance.com.co/][b]Pandora Charms[/b][/url] [url=http://www.nikeairforce1.com.co/][b]Nike Air Force 1[/b][/url] [url=http://www.adidasnmdofficial.us.com/][b]Adidas NMD[/b][/url] [url=http://www.lebron-shoes.us.com/][b]Lebron Shoes[/b][/url] [url=http://www.ralphlaurenoutletpoloonline.us.com/][b]Ralph Lauren Outlet[/b][/url] [url=http://www.nmdadidas.com.co/][b]NMD Adidas[/b][/url] [url=http://www.nike--outlet.us.com/][b]Nike Outlet[/b][/url] [url=http://www.jamesharden-shoes.us.com/][b]James Harden shoes[/b][/url] [url=http://www.ralph--lauren.us.com/][b]Ralph Lauren[/b][/url] [url=http://www.pandoras.us.com/][b]Pandora[/b][/url] [url=http://www.pandorabraceletjewelry.us.com/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.christianlouboutinshoesinc.us.com/][b]Christian Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.yeezybeluga.us.com/][b]Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0[/b][/url] [url=http://www.nike--shoes.us.com/][b]Nike Shoes[/b][/url] [url=http://www.officialpandorajewelry.us.com/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.pandoracharm-jewelry.us.com/][b]Pandora Charms Sale Clearance[/b][/url] [url=http://www.adidasoutlet-store.us.com/][b]Adidas Outlet Store[/b][/url] [url=http://www.timberlandbootsformen.com.co/][b]Timberland Boots For Men[/b][/url] [url=http://www.adidasshoesonline.us.com/][b]Adidas Shoes[/b][/url] [url=http://www.kyrie3shoes.us.com/][b]Kyrie 3 Shoes[/b][/url] [url=http://www.kyrie3.com.co/][b]Kyrie 3 Shoes[/b][/url] [url=http://www.red-bottomsshoes.us.com/][b]Red Bottom Shoes[/b][/url] [url=http://www.pandoracanadajewelry.ca/][b]Pandora Jewelry[/b][/url]


โดย : James    ไอพี : 108.171.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 8 จันทร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 05:25:51
  ข้อความ :

     Kyrie Shoes Coach Outlet Ultra Boost Ralph Lauren Outlet Online Yeezy Pandora Jewelry Michael Kors Canada Christian Louboutin Nike Air Vapormax Nike Air Max Yeezy Boost 350 Nike Huaraches Birkenstock Outlet Nike Cortez Goyard Pandora Charms Outlet Rihanna Puma Birkenstock Sandals For Women Curry 4 Shoes Ralph Lauren Outlet Pandora Jewelry Pandora Charms Outlet Nike Vapormax Yeezy 350 V2 Boost Longchamp Outlet Adidas Yeezy Boost 350 Adidas Outlet Store Nike Air Max Under Armour Outlet New Jordans Jordan 11 Space Jam Yeezy Shoes Adidas Yeezy Kate Spade Outlet Polo Ralph Lauren Outlet Adidas Shoes Jordan 11 For Sale Kyrie Irving Shoes Nike Lebron 15 Pandora Polo Ralph Lauren Outlet Online Fenty Puma by Rihanna Skechers Shoes Polo Ralph Lauren Outlet Nike Store Red Bottom Shoes Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint Fidget Spinners Birkenstock Shoes Lebron 15 Vans Air Max 90 Kate Spade New York Outlet Ralph Lauren Curry 4 Release Dates Air Max 95 Clarks Shoes Women Nike Air Uptempo Adidas NMD Stephen Curry Shoes Longchamp Bags Coach Factory Outlet Air Jordans Soccer Shoes Michael Kors Canada Outlet Birkenstock Sandals Pandora Jewelry Harden vol 1 Adidas Ultra Boost


โดย : William    ไอพี : 108.171.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 9 จันทร์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 23:05:57
  ข้อความ :

     ECCO Pandora Official Site Pandora Charms UK Air Max Skechers Outlet Adidas Shoes ECCO Ed Hardy Pandora Ralph Lauren Outlet Ray Ban Outlet Christian Louboutin Birkenstocks Pandora Bracelet Pandora Charms Ray Ban Glasses Ray Ban Sunglasses Goyard Handbags Oakley Si Pandora Canada Pandora Jewelry Adidas Yeezy Fitflop Shoes Ray Ban Eyeglasses Cheap Moncler Outlet Fitflop Sale Clearance Ray Ban Aviator Sunglasses Valentino Sandals Pandora Charms Pandora Bracelet Nike Outlet Balenciaga Sneakers Oakley On Sale Adidas Outlet Pandora Pandora Jewelry Official Site Yeezy Red Bottoms Louboutin Air Jordan 11 Fitflop Outlet Adidas NMD R1 Louboutin Shoes, Pandora UK Moncler Jacket Pandora Charms Nike Sneakers Timberland Yeezy Shoes Pandora Birkenstock Sandals On Sale Pandora Charms Oakley Sunglasses Air Max Bottega Veneta Outlet Oakley Sunglasses Birkenstock Outlet Christian Louboutin Shoes Kate Spade Bags Longchamp Handbags Nike Outlet UK Jordans 11 Oakley Outlet Store Louboutin shoes Cheap Ray Ban Sunglasses Balenciaga Pandora Bracelets Yeezy Shoes Oakley Sunglasses Wholesale Pandora Official Site Pandora Outlet Online Oakley Standard Issue Moncler Ray Ban Sunglasses Fitflop Sale Clearance Moncler Christian Louboutin Shoes Ray Ban Aviator Nike Store Ray Ban Outlet Sunglasses Adidas NMD Ray Ban Wayfarer 2140 Pandora Jewelry Kate Spade Outlet Online Goyard Handbags Cheap Oakley Sunglasses Fitflop Shoes Yeezy Shoes Ferragamo Belts Balenciaga Oakley Sunglasses Wholesale Bottega Veneta Handbags Nike Outlet Nike Factory Outlet Christian Louboutin Nike Roshe Adidas Superstar Shoes Air Jordan Pandora Charms Jewelry Moncler Jackets Ferragamo Outlet


โดย : Barbara    ไอพี : 27.153.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 10 จันทร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:09:44
  ข้อความ :

    

yeezy shoes

nike basketball shoes

nike react

100% real jordans for cheap

oakley sunglasses

basketball shoes

nike sneakers

james harden shoes

balenciaga sneakers

goyard

adidas yeezy

jordan shoes

kyrie 4

zx flux

air max 270

vapor max

off white hoodie

air max

michael kors outlet

nike off white

fila

ysl

adidas superstars

nike air max 90

nike hyperdunk

adidas tubular

longchamp outlet

adidas nmd runner

yeezy shoes

lebron 15

nike air huarache

nike cortez

nike free run

balenciaga

calvin klein outlet

nmd

adidas crazy explosive

adidas tubular

chrome hearts online

nike huarache

kobe sneakers

birkin bag

golden goose

longchamp bags

yeezy

nike max

adidas outlet online

golden goose sneakers

golden goose

af1

yeezy 700

caterpillar boots

jordan retro 12

yeezys

adidas nmd

golden goose outlet

adidas stan smith

cheap nba jerseys

nike running shoes

prada glasses

nike zoom

timberland boots

nike lebron soldier 11

yeezy boost 350 v2

longchamp

adidas nmd

hermes belts for men

ray ban

nike huarache

nike air max 2017

adidas nmd r1

adidas iniki

michael kors factory outlet

hermes belt

lacoste polo

nike air max 270

michael kors purses

michael jordan shoes

cheap jordans

fila shoes

ray ban aviator sunglasses

nike football boots

michael kors

oakley sunglasses

ray ban

longchamp bags

nba jerseys

hermes belt

curry 4

pure boost

off white clothing

tom ford sunglasses

yeezy boost

jordan retro 6

ray ban sunglasses

adidas nmd

nike roshe

yeezy

longchamp longchamps

nike flyknit racer

nhl jerseys

kobe basketball shoes

yeezy boost 350 v2

vans outlet

nike air force

nike sneakers for men

chrome hearts

ray ban sunglasses

balenciaga triple s

fila shoes

michael kors outlet store

oakley sunglasses

golden goose outlet

kobe 11

nike shox

adidas stan smith

yeezy boost 350

michael kors outlet online

hogan outlet

100% real jordans for cheap

michael kors handbags

air jordan 4

longchamp handbags

kobe 9

michael kors outlet

yeezy shoes

john wall shoes

harden shoes

off white clothing

stephen curry 5

adidas yeezy

michael kors outlet

adidas tubular shadow

yeezy boost 350

tory burch outlet

nike air force 1

curry 4

converse outlet

yeezy boost

yeezy boost 700

nike hyperdunk 2017

offwhite

ray ban outlet

adidas stan smith shoes

nike polo

yeezy 500

vibram five fingers

Kanye West shoes

ferragamo belt

lebron shoes

yeezy boost

bape hoodie

kevin durant shoes

goyard bags

oakley sunglasses for men

adidas ultra

nike sneakers for women

nike air zoom

nike air amx 270

nike zoom running shoe

wholesale ray ban sunglasses

yeezy

goyard handbags

nmd

fenty puma

lacoste online shop

kd shoes

michael kors handbags

golden goose

jordan 4

kate spade handbags

michael kors outlet

longchamp

lebron soldier 10

yeezy boost 350

supreme hoodie

louboutin shoes

adidas nmd

russell westbrook shoes

cheap nfl jerseys

michael kors outlet online

moncler jackets

adidas outlet

tom ford eyewear

hermes belt

air yeezy

nike flyknit

longchamp handbags

michael kors outlet

chrome hearts online

air jordans

links of london sale

red bottom shoes

off white shoes

fila

hogan outlet online

nike air presto

nike air max 90

reebok outlet

jordan 11

kobe shoes

nmd

nfl store

jordan 6

calvin klein outlet online

chrome hearts

nfl jerseys

gucci belt

michael kors outlet

yeezy boost 350

balenciaga

birkin bag

michael kors handbags outlet

hermes birkin

kd shoes

kobe shoes

adidas ultra boost

tom ford eyewear

timberland outlet

golden goose

yeezy shoes

michael kors outlet online

vans shoes

lebron 14

jordan 12

nike air force

dior glasses

air max 90

ferragamo belts

longchamp

michael kors uk

kobe byrant shoes

michael kors outlet

oakley

jordan shoes

nike foamposite

chrome hearts

hermes handbags

michael kors outlet

lebron soldier 11

adidas superstar

cheap jordans

damian lillard shoes

jordan shoes

nike air max

vapormax

adidas nmd

nike epic react

kyrie irving shoes

cat boots

yeezy boost 350 v2

moncler jackets

cheap jordans

asics kayno

westbrook shoes

nike roshe run

golden goose outlet

moncler jacket

michael kors outlet

adidas yeezy

air max 2018

nike air max

christian louboutin

adidas ultra boost

christian louboutin shoes

fitflops

vibram fivefingers

kd 10

baseball jerseys

jordan retro

air max 270

yeezy boost

curry 5

longchamp handbags

curry 5

http://www.kobebasketballshoes.us.com

nike huarache

yeezy shoes

dior sunglasses

yeezy boost

pandora charms

nike flyknit

nike dunks

adidas zx flux

bape hoodie

retro jordans

kyrie 4

yeezy boost 350 v2

off white

gucci belts

cheap oakley sunglasses

nike air max

air force 1

fila disruptor

yeezy boost 350

links of london

nike air force 1

balenciaga shoes

paul george shoes

adidas eqt support

yeezy boost 500

adidas eqt

air max 90

pandora jewelry

golden goose

asics running shoes

links of london outlet store

adidas stan smith sneakers

adidas yeezy

iniki

nike air max 2018

michael kors outlet online

hermes bags

adidas store

links of london

retro jordans

golden goose

adidas pure boost

yeezy boost 350 v2

off white clothing

adidas gazelle

yeezy boost 350

converse shoes

nike free

lebron james shoes

oakleys sunglasses

ray ban sunglasses

ferragamo belt

nike air huarache

reebok shoes

red bottom heels

yeezy boost 350

chrome hearts online

adidas superstar

converse outlet

hermes outlet online

nike polo shirts

red bottoms

stephen curry 5

nike huarache

http://www.kobeshoes.uk

lacoste outlet

adidas eqt

nike outlet

adidas yeezy boost

yeezys

air jordan

pandora jewelry

true religion outlet

vans shoes

adidas ultra boost

michael kors handbags

off white hoodie

balenciaga shoes

michael kors handbags

cheap jordans

paul george shoes

ferragamo belts

michael kors handbags

nike outlet store online shopping

moncler jackets

yeezy shoes

air jordan 13

hermes online shop

off white nike

derrick rose shoes

curry 4 shoes

mlb jerseys

off white

michael kors outlet online

nike air huarache

moncler outlet

michael kors handbags

nike flyknit racer

golden goose sneakers

ultra boost

yeezy boost 350

nike cortez men

kobe shoes

cheap basketball shoes

longchamp outlet

basketball shoes

adidas tubular

air force 1

kyrie 3

nike dunk shoes

jordan 13

moncler jackets

yeezy boost

off white

golden goose sneakers

asics shoes

kyrie shoes

ray ban sunglasses

longchamp bags

birkin bag

nike shox for men

nfl jerseys

nike react

pandora charms

cheap mlb jerseys

supreme clothing

ysl handbags

golden goose sneakers

off white jordan 1

michael kors handbags

ray ban sunglasses outlet

real jordans for sale cheap

balenciaga shoes

kobe 9

nike mercurial

adidas shoes

tory burch shoes

yeezy boost 350

goyard handbags

louboutin shoes uk

ray ban sunglasses

nike shoes for men

converse outlet store

yeezy boost 350 v2

kyrie shoes

longchamp bags

lebron 13

cheap oakley sunglasses

air presto

cheap nfl jerseys

yeezy boost 350

yeezy boost

kobe basketball shoes

golden goose outlet

adidas yeezy

authentic jordans

pandora bracelet

ray ban sunglasses

fitflops sale clearance

birkin bag

off white x jordan 1

adidas ultra boost uncaged

moncler outlet

yeezy 500

cheap jordans

prada sunglasses

lebron 15

lacoste outlet

adidas superstar shoes

michael kors

nike lebron soldier 10

tom ford sunglasses

russell westbrook shoes

nike shoes

kobe 11

crazy explosive

nike x off white

nike epic react

true religion

jordan 11 retro

asics gel kayano

goyard bags

ray ban

yeezy boost 350 v2

off white shoes
โดย : 123    ไอพี : 154.85.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanchit3759@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป