[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
462 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
540 คน
สถิติเดือนนี้
10695 คน
สถิติปีนี้
237530 คน
สถิติทั้งหมด
338041 คน
IP ของท่านคือ 54.221.136.62
(Show/hide IP)

  

  หมวดหมู่ : Lesson Study
เรื่อง : พัทลุง เขต 1 ประกาศ เอาจริง พัฒนาครู ผ่านรูปแบบนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย : admin
เข้าชม : 213
พุธ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     


พัทลุง เขต 1 ประกาศ เอาจริง พัฒนาครู 
ผ่านรูปแบบนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
....................................................
สพป.พัทลุง เขต 1 จัด Kick off เอาจริง พัฒนาครู ผ่านรูปแบบนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตามนโยบาย ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ใช้ยุทธศาสตร์พระราชทาน ขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เน้นเป้าหมาย 4 คุณภาพ คือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหาร และคุณภาพบุคลากรสำนักงาน
วันนี้เวลา 13.00 น. (21 พ.ย.60) สพป. พัทลุง เขต 1 ได้จัด Kick off เพื่อประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการศึกษา ชั้นเรียน (Lesson Study) การเปิดโรงเรียน (Open School) และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน (PLC) โดยมี นายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานดำเนินงาน ประกอบด้วยรองผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 6 คน ศึกษานิเทศก์ 13 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม 7 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 118 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 155 คน เวลา 1 วัน โดยมีการแบ่งกลุ่มตามเครือข่ายโรงเรียน 9 เครือข่าย ออกเป็น 25 กลุ่มๆ ละ 4-6 โรงเรียน เพื่อดำเนินการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) อย่างน้อย 1 เดือน/1 ครั้ง/1 โรง/1คน โดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้ (Learning reflection) และจัดให้มี PLC (Professional Learning Community) ภายในกลุ่ม ซึ่งการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูหรือการเรียนรู้ทางวิชาชีพซึ่งกำเนิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยครูทำงานแบบร่วมมือกันเพื่อศึกษาเนื้อหาการสอนที่จะทำให้เกิดความเข้าใจของนักเรียนในอันที่จะปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย โดยครูทำกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย 4 กิจกรรม คือ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้และสังเกตการจัดการเรียนรู้ สะท้อนผลชั้นเรียนและช่วยกันสรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง ที่สามารถช่วยให้ครูพัฒนาตัวเองและพัฒนานักเรียนไปพร้อมๆกัน และการเปิดโรงเรียน (Open School) เพื่อให้ชุมชนภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
นายสุนาจ แก้วสุข กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาการศึกษาของประเทศไทยเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน การขาดการคิดวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ, ปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างระบบการศึกษาและระบบโรงเรียนกับระบบผลิตครูของสถาบันผลิต, ปัญหาระบบหลักสูตรและการเรียนการสอน และปัญหาความไม่เชื่อมโยงระหว่างระบบผลิตครู ระบบพัฒนาครูใหม่ และระบบการพัฒนาครูประจำการ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กไทยจะต้องก้าวข้ามไปในศตวรรษที่ 21 เด็กไทยต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ 3 R 8 C 
3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
8C คือ 1. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) 
2.Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
3. Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
4. Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ)
5. Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
6. Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
7. Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
8. Compassion คุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมดและเป็นคุณลักษณะของเด็กไทยจำเป็นต้องมี 
ครูต้องได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์ศตวรรษที่ ๒๑ ได้ เรื่องดังกล่าวคุณครูทุกคนจะต้องรู้และขอให้ทำจริง โดยหลังจากโรงเรียนกลับไปดำเนินการดังกล่าว ในต้นเดือนธันวาคม 2560 จะนำผลไปร่วมประชุมสัมมนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) การเปิดโรงเรียน (Open School) และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน (PLC) ของสถานศึกษาในสังกัด ที่หาดใหญ่อีกครั้งหนึ่ง และจะมีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) การเปิดโรงเรียน (Open School) และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน (PLC) ภายในปีงบประมาณ 2561 ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 กล่าวสรุป

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

Lesson Study5 อันดับล่าสุด

      ขับเคลื่อน lesson study 14/ธ.ค./2560
      บันทึกสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) รายบุคคล 14/ธ.ค./2560
      ติดตาม Lesson Study กิจกรรมที่ 2 (บันทึกสะท้อนการเรียนรู้) เน้นย้ำการสอน “บวกลบคูณหารให้ใช้สองภาษาควบคู่กัน (Bilingual) เป็นภาษาอังกฤษ”ด้วย 8/ธ.ค./2560
      พัทลุง เขต 1 ประกาศ เอาจริง พัฒนาครู ผ่านรูปแบบนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 22/พ.ย./2560